Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 1

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2016

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť (nákup, darovanie, dedičstvo), prípadne im zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti, že sú povinní podať v termíne do 31. 1. 2016 daňové priznanie. Takisto občania, ktorí nedali do prenájmu poľnohospodársku pôdu PD Senica, firme Rolník Hlboké s.r.o., alebo iným užívateľom, sú povinní za túto pôdu podať daňové priznanie do konca tohto mesiaca. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na Obecnom úrade v Hlbokom, kde sú k dispozícii tlačivá.


 

Podané projekty na Ministerstvo kultúry SR

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali dva projekty v Programe Obnovme si svoj dom. Prvý projekt je na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie architektonicko-historického výskumu v interiéri fary v celkovej hodnote 5.750 € s 5% spolufinancovaním. Druhý projekt bol podaný na rekonštrukciu kostola a to opravu strechy, výmenu strešnej krytiny, latovania, výmenu žľabov a zvodov a klampiarskych prvkov a opravu severnej steny kostola v celkovej výške 61.794 €. Dúfam, že budú obidva projekty úspešné, lebo je to príprava na oslavy 200. výročia narodenia J.M. Hurbana v roku 2017.


 

Rok Svetozára Hurbana Vajanského 2016

Matica slovenská vyhlásila rok 2016 za Rok Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia 17.8. 1916 v Martine. V rámci tohto roka 2016 Matica slovenská naplánovala veľa kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré nájdete na webových stránkach Matice

   Túto sobotu 16.1.2016 si pripomenieme už 169. výročie narodenia S. H. Vajanského, ktorý sa narodil 16. januára 1847 v Hlbokom ako najstarší syn Dr. Jozefa Miloslava Hurbana..


 

COUNTRY BÁL 2016


 

Vzácna návšteva zo Srbska

     Dnes 16.1.2016 sme na obecnom úrade privítali vzácnu návštevu zo Srbskej republiky z Obce (okresu) Kovačica. Obec Kovačica mala v roku 2002 pri poslednom sčítaní 27.890 obyvateľov. Delegácia na čele s novozvoleným predsedom Obce Kovačica pánom Dipl. Ing. Jánom Husárikom pricestovala za účelom nadviazania dlhodobej vzájomnej spolupráce. Hlavným bodom stretnutia bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Obcou Kovačica, Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina, zastúpená Martinom Markušom a občianskym združením MAS Podhoran, zastúpená Ing. Kvetoslavou Jablonickou. Členom OZ MAS Podhoran je aj naša obec Hlboké. Predmetom zmluvy je výmena skúseností v oblasti  osvety, kultúry, športu a turistiky. Nadviazanie kontaktov medzi školami a osvetovými strediskami fungujúcimi na území zmluvných strán, s cieľom lepšieho  poznania vlastnej histórie, národného a regionálneho dedičstva ako aj súčasného života. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami a organizáciami, ktoré majú sídlo na území zmluvných strán. Obojstranná účasť na spoločne organizovaných projektoch, hlavne na akciách kultúrneho, športového, rekreačného, osvetového alebo hospodárskeho významu, ktoré sú organizované zástupcami dedín, športovými klubmi, kultúrnymi inštitúciami, alebo orgánmi iných zložiek činných  na území zmluvných strán. Výmena názorov, skúseností a odborníkov, ako aj organizovanie pracovných stretnutí v medziach činností úradov pôsobiacich na území zmluvných strán.

    Verím, že dnešný deň sa zapíše do histórie a prinesie všetkým zúčastneným stranám vzájomné kultúrne, ekonomické, ale najmä medziľudké obohatenie.                                                    starosta

 


 

Detský karneval

javascript:void(0)
 


 

Polročné vysvedčenie v ZŠ Hlboké
 

V piatok 29.1.2016 naši žiaci dostali Výpis hodnotenia za 1. polrok (polročné vysvedčenie). Žiaci mali z vysvedčení radosť a už sa tešia na predĺžený víkend, nakoľko v pondelok sú prázdniny. Všetkým žiakom prajeme veľa energie do učenia, uvidíme sa v 2. polroku.            učiteľky ZŠ Hlboké


 

Privítanie nových občiankov do života obce

     Dnes 30.1.2016 sme slávnostne privítali nových občiankov do života obce. Do Pamätnej knihy obce boli zapísaní: Leonard Thebery, Adela Medňanská, Anna Vranová, Laura Lednická, Jaroslav Krištof,  Katherina Valerie Mlakar, Lea Kovárová, Isabel Hojsík.

     Milí rodičia želám vám veľa úspechov vo výchove vašich detí, aby sa Vám aj im splnili všetky túžby a sny. Želám Vám, aby sa ich výchova stretávala vždy len s úspechom. Nech ste vo svojom rodinnom kruhu šťastní a verím, že Hlboké bude pre vás i vaše deti vždy dobrým a milovaným domovom.  starosta


 

Pozvánka na zborový konvent ECAV

Predsedníctvo Evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom pozýva všetkých členov cirkevného zboru na výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. februára 2016 o 9:00 hod. v zborovej sieni na fare. V programe konventu bude okrem iného aj hospodárska správa za rok 2015, správa o rekonštrukcii Pamätnej fary a statického zabezpečenia kostola a voľba presbyterov na 6 ročné funkčné obdobie.


 

Detský karneval

V sobotu 6. februára sa konal detský karneval. Deti si mohli užiť tanečnú zábavu, hry a vyhrať rôzne ceny v bohatej tombole. Spoločne sme prežili príjemné popoludnie. Ďakujeme rodičom detí ZŠ a MŠ, Dobrovoľnému hasičskému zboru, Zväzu chovateľov Hlboké, Divadelnému spolku J.M. Hurbana, Jednote dôchodcov, OZ Prakoreň a Senickým pekárňam za príspevky do tomboly a výzdobu KD.
Viac tu: http://zakladnaskolahlboke.webnode.sk/.                              učiteľky ZŠ


 

 

                       128. výročie úmrtia J. M. Hurbana

 

V nedeľu 21.2.2016 si pripomíname už 128. výročie najvýznamnejšej osobnosti našej obce, Jozefa Miloslava Hurbana. Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne položením venca a zapálením sviečok uctili tohto velikána nášho národa. Stretneme sa v pondelok 22.2.2016 o 15:00 hod. pri mohyle.

starosta 


 

Pripomienka 128. výročia smrti J.M. Hurbana

Položením venca a zapálením sviečky sme si spoločne uctili velikána nášho národa Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa zapísal zlatým písmom do histórie Slovenska. V krátkom príhovore sme si pripomenuli posledné udalosti v jeho živote, z ktorého vyberám.

Manželstvo J.M. Hurbana, ktorého život sprevádzali početné ťažkosti, väzenia, utrpenia a sklamania, ale aj radosti, bolo vydarené a šťastné. Jeho manželka Anička sa preňho stala trvalou oporou. Keď bol na smrteľnej posteli a 21. februára 1888 zomieral, stála pri ňom a spolu s ňou senický lekár Ľudovít Šimko, Július Markovič, známy národný buditeľ a neskorší novomestský lekár, a Ladislav Pauliny, štúrovec a prietržský farár. V mnohých úskaliach a ťažkostiach jeho života mu pomáhal právnik Štefan Fajnor, priateľ a príbuzný zo strany jeho manželky. Keď Hurban zomrel, pohrebnú počestnosť mu vykonávali brezovský farár Ján Pravoslav Leška a odobierku Ján Boor, holíčsky farár, pričom na príkaz senického slúžneho pri tom asistovali maďarskí žandári. V mene národa vystúpil s prejavom Matúš Dula. Po smrti manžela sa Hurbanova žena presťahovala do Turč. Sv. Martina, k rodine syna Konštantína. Navštevoval ju aj najstarší syn Svetozár Hurban Vajanský. Na večný odpočinok sa odobrala 2. januára 1905 a pochovali ju na martinskom Národnom cintoríne. Česť ich večnej pamiatke!                   starosta


 

Pozvánka na divadelné predstavenie


 

Voľby do NR SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

č. 307/2015 Z. z.

vyhlásil voľby Národnej rady Slovenskej republiky

a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016.

 

 

Informácia pre voliča


 

Výsledky volieb do NR SR 2016 v Hlbokom

Oficiálne výsledky volieb na Slovensku si môžete pozrieť na stránkach Štatistického úradu SR.


 

Nové telefónne číslo do ZŠ

Od 10.3.2016 má Základná škola Hlboké nové telefónne číslo:

034/ 6281898

Telefónne číslo do Materskej školy zostáva nezmenené 034/ 6576136


 

Pripomienka 199. výročia narodenia J.M. Hurbana

Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne položením venca a zapálením sviečok pripomenuli už 199. výročie narodenia prvého predsedu SNR a najaktívnejšieho zo štúrovcov Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Stretneme sa v piatok 18. marca 2016 o 18:00 hod. pri mohyle.                  starosta


 

Pripomienka 199. výročia narodenia Dr. J.Ľ.M. Hurbana

Položením venca a zapálením sviečok sme si pripomenuli 199. výročie narodenia Dr. J.M. Hurbana. Otec J.M. Hurbana – Pavol Hurban uzavrel manželstvo 12. júna 1813 ako 45 ročný s Annou Staufovou – vdovou po učiteľovi Jurajovi Staufovi, ktorá pochádzala z Čachtíc a bola rodená Vorosová. Jozef Miloslav Hurban mal i nevlastných súrodencov –  Katarínu  Staufovú a Imricha Staufa. V manželskom zväzku prišla na svet ako prvorodená sestra J.M. Hurbana – Terézia Zuzana. Ako druhorodený pribudol do rodiny 19. marca 1817 Jozef Ľudovít, ktorého podobne ako jeho sestru Teréziu Zuzanu pokrstil ich otec Pavol Hurban. Krstnými rodičmi sa stali  zemania Ľudovít Dubnický zo Sedličnej s manželkou Katarínou, Terézia Demianová a mlynár Štefan Viktory z Kálnice s manželkou. Krstné meno Ľudovít dali Jozefovi Hurbanovi po krstnom otcovi, meno Miloslav prijal až na pamätnom výlete štúrovcov na Devíne 24.4.1836. Pavol Hurban pôsobil v Beckove až do roku 1831, pre chorobu sa vzdal kňazského úradu . Zo skromných prostriedkov živil svoju rodinu a venoval sa i súkromnému vyučovaniu tamojších židovských detí. Do povedomia sa zapísal i svojim fyzikálnym pokusom, keď na brehu Váhu predvádzal akési zariadenie na spôsob dnešného surfingu, čo sa mu však nepodarilo a skoro sa utopil. Po odsťahovaní  z Beckova žil v Čachticiach  kde spolu s manželkou aj zomrel na choleru ako 65 ročný. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne pri ceste, ktorá viedla na Čachtický hrad. Hroby sa bohužiaľ nedajú identifikovať, pretože sa tu už viac desaťročí nepochováva a cintorín sa neudržiava.  starosta


 

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom pozýva vás, bratia a sestry na Služby Božie v kostole:

Zelený štvrtok 24.3. 2016 o 16:30 hod. s Večerou Pánovou

Veľký piatok 25.3. 2016 o 9:00 hod. s pašiami.

Veľkonočná nedeľa 27.3. 2016 o 9:00 hod.

Veľkonočný Pondelok 28.4.2016 o 9:00 hod.

Všetkým prajeme požehnané Veľkonočné sviatky, mnoho radosti zo vzkrieseného Pána, nech vás naplní svojim pokojom, ktorý premáha svet. Amen


 

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké p.s.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

výbor pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké, p.s. zvoláva valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké p.s., ktoré sa uskutoční v sobotu 2. apríla 2016 v  Kultúrnom dome Hlboké so začiatkom o 16.00 hod. s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov /hlasov/
4. Správa o činnosti za rok 2015
5. Správa finančného hospodára
6. Správa revíznej komisie
7. Plán práce na rok 2016
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
11. Záver


 

Beh okolo Hlbokého 2016


 

Deň učiteľov 2016

28. marca si každoročne pripomíname výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Učiteľ je ako záhradník, ktorý v mladosti tvaruje útlu korunu stromčeka tak, aby z nej vybudoval dobrý základ pre budúcu mohutnú korunu, ktorá bude prinášať veľa ovocia. Tak aj učiteľ tvaruje základné duševné sily detí a tým formuje ich budúcu osobnosť a spolutvorí ich životný osud. Povolanie učiteľa je jedným z najdôležitejších, najzodpovednejších a najzmysluplnejších povolaní v ľudskej spoločnosti, preto si učitelia zaslúžia našu úctu a vďaku. Z radov učiteľov bola  pred nedávnom otvorená celospoločenská diskusia o postavení učiteľa v spoločnosti a jeho finančnom ohodnotení. Som presvedčený, že naša spoločnosť by mala adekvátne ohodnotiť prácu tých, ktorí formujú budúcnosť nášho národa a vrátiť spoločenské postavenie učiteľa tam, kam právom patrí a to na najvyššie priečky v spoločnosti. Toto postavenie, ale patrí len tým učiteľom, ktorí napĺňajú výroky J. A. Komenského. Učiteľ by mal byť  vznešeným, čestným a cnostným človekom, ktorého prirodzená autorita si podmaní každého rodiča a ktorý u detí prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti. Deti sú klenot a zaslúžia si prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou obetavou prácou z nich vybrúsi drahokamy zdobiace ľudský rod, človečenstvo. Ďakujem vám všetkým, že odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý, vzdelaný absolvent školy. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste súčasťou školského personálu a bez ktorých by ani vyučovanie nebolo možné. Prajem vám k vášmu  sviatku pevné zdravie, šťastie, správnu motiváciu, veľa optimizmu a múdrosti do vašej dôležitej a zodpovednej práce.                                                           starosta


 

Pripomienka 71. výročia oslobodenia obce

Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej obce. Obec Hlboké bola oslobodená dňa 6. apríla 1945 okolo 14:00 hodine Červenou armádou. Stretneme sa v stredu 6. apríla 2016 o 18:00 hodine pred obecným úradom.                                  starosta


 

Beh okolo Hlbokého 2016 - výsledky

V sobotu 2. apríla 2016 sa konal už 26. ročník Behu okolo Hlbokého. Na podujatí sa zúčastnilo 115 detí a 125 bežcov v hlavnom preteku. Za úspešný priebeh športového podujatia sa chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii pretekov a najmä riaditeľovi pretekov Miroslavovi Otépkovi. Ďakujem sponzorom, firme Senické a skalické pekárne, a.s. a PD Senica za občerstvenie. Blahoželám všetkým víťazom a teším sa na ďalší ročník behu. Kompletné výsledky nájdete tu. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                              starosta


 

Pripomienka 71. výročia oslobodenia obce Hlboké

Naša obec bola oslobodená 6. apríla 1945 okolo 14:00 hodiny, kedy prišli po mláčnej ceste od Jablonice prví príslušníci Červenej armády. Nadšene ich privítali obyvatelia obce, častovali ich jedlom i občerstvením. Vojaci ČA sa nedali veľmi zdržiavať. Pýtali sa, ktorým smerom šli Nemci a keď zistili, že obec Nemci vyprázdnili, vystrelili raketu. Na to hneď pricválali kozáci na koňoch. Mnohí z nich mali kone ustaté, ranené, preto si ich pri pochode cez obec narýchlo povymieňali za čerstvé, domáce. Neobišlo sa to, pravda, bez plaču a väčších-menších scén. Takto v obci za 2 hodiny neostal okrem starých koní takmer ani jeden vlastný kôň. Postupujúci vojaci prišli v troch kavalkádach asi po 800 jazdcoch. Cválali cez obec za nadšeného vítania obyvateľstva smerom k Prietrži a Kunovu po ústupovej ceste nemeckých vojsk. Po nich prišli tankisti a trény. Keďže pri Prietrži narazili postupujúci jazdci na koncentrovaný odpor Nemcov a blížil sa večer, stiahla sa väčšia časť jazdcov do dediny na noc. Na hornom konci Hoštákov až do Kúžka i na Záhumní bolo toľko vozov a koní na ulici i vo dvoroch, že sa nedalo nikde prejsť. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945 bezpodmienečnou kapituláciu Nemecka. Naša sloboda bola veľmi draho vykúpená. Nesmieme nikdy zabudnúť na všetky hrôzy a obete druhej svetovej vojny! Vždy si s úctou a vďakou pripomínajme nesmrteľné činy hrdinov, ktorí položili to najcennejšie svoj vlastný život na oltár krajšej budúcnosti nás všetkých.

Nech pamiatka padlých hrdinov počas oslobodzovacích bojov zostane večná!              starosta


 

Podané projekty cez EUROFONDY

     Obec Hlboké má podané 4 projekty v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, kde sú oprávnenými žiadateľmi obce do 1000 obyvateľov.

1. Spevnenie poľných ciest, vo výške 702.304,05 € bol podaný 12.10.2015.

2. Rekonštrukcia asfaltovej cesty na Záhumní, vo výške 89.607,34 € bol podaný 8.2.2016.

3. Zateplenie Kultúrneho domu, vo výške 101.854,12 € bol podaný 23.2.2016.

4. Rekonštrukciu chodníkov na ul. Záhumnie a SNP v dĺžke 570 m, 50.000 €, 6.4.2016.

Obec podala tieto 4 projekty v celkovej sume 943.765,51 €.

Projekty boli riadne vysúťažené vo verejnom obstarávaní a majú platné stavebné povolenia.

Verím, že naša obec bude úspešná vo všetkých podaných projektoch.                              

starosta

                


 

Výsledky turnaja o pohár starostu obce Hlboké 2016

Dnes 10.4.2016 sa odohral historicky prvý futbalový turnaj prípraviek o pohár starostu obce Hlboké. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá TJ Hlboké, FK Cerová, FK Kúty a MFK Skalica. Zástupcovia jednotlivých tímov si vylosovali čísla mužstiev. Odohralo sa 6 vzájomných zápasov.

1. FK Kúty - FK Cerová          9 : 0               4. FK Kúty - MFK Skalica          19 : 0

2. MFK Skalica - TJ Hlboké    0 : 4               5. MFK Skalica - FK Cerová        1 : 4

3. FK Cerová - TJ Hlboké        1 : 2               6. FK Kúty - TJ Hlboké               5 : 0

Víťazom sa stalo mužstvo FK Kúty, druhé bolo mužstvo TJ Hlboké, tretie FK Cerová a štvrté skončilo mužstvo MFK Skalica. Najlepším brankárom zápasu bol vyhodnotený Šimon Beňa z tímu FK Skalica, najlepším strelcom bol Tobias Čulen z FK Kúty a najlepším hráčom zápasu Patrik Čobrda z domáceho mužstva TJ Hlboké. Gratulujem všetkým víťazom a ďakujem domácemu tímu a trénerom za dôstojné reprezentovanie našej obce. Teším sa na ďalší ročník a verím, že tento turnaj bol prvým z mnohých.                                        starosta

 

 


 

Zber konárov a haluzí

Oznamujeme občanom, že od 20. februára 2016 môžu vyviesť konáre a haluze na spevnenú plochu za kultúrnym domom v smere od bytoviek. Zber sa končí 17. apríla 2016.
 


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


 

Zájazd na Devín

Zájazd je už plne obsadený.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 21. apríla do pondelka 25. apríla 2016 bude na námestí pred obecným úradom  pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať :televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Upozornenie : do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny odpad, pneumatiky!


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2016

Vo štvrtok 21. apríla 2016 sa za spolupráce obce Hlboké, Základnej školy Hlboké, obcí Dojč a Smrdáky uskutočnil 6. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. a 4. ročník základných škôl senického a skalického okresu. Zúčastnilo sa na nej 42 žiakov z 22 škôl senického a skalického okresu. Na podujatí sa zúčastnili vzácni hostia z odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR, riaditeľka PaedDr. Elena Kačalová a PhDr. Oľga Škorecová, PhD., vedúci Oblastného pracoviska v Holíči a člen výbrou Matice slovenskej Bc. Pavol Mihál, podpredseda prezídia Matice slovenskej Mgr. Peter Kozolka, starostka obce Smrdáky pani Ingrid Tripšanská a Mgr. Eva Valachovičová z Obvodného úradu Trnava odboru školstva, ktorej slávnostne PaedDr. Elena Kačalová odovzdala ocenenie za to, že stála pri vzniku olympiády a spoluorganizovala všetky ročníky. Pre žiakov bol pripravený program, v ktorom spolu s učiteľmi a hosťami navštívili Pamätnú izbu Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, Pamätnú faru, evanjelický kostol, Hurbanov park, mohylu a starý hrob. Po vyhodnotení testov boli najlepším žiakom odovzdané diplomy a knihy, ktoré venovali obce Dojč, Smrdáky a Matica slovenská. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii olympiády, pani učiteľkám, ktoré boli v porote a zabezpečili dozor. Tešíme sa na ďalší ročník a dúfame, že sa nám podarí presvedčiť ministerstvo školstva a budúci rok bude olympiáda celoslovenská a zaradená do súťaží ministerstva pri príležitosti 200. výročia narodenia Dr. J. M. Hurbana. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.          starosta

Výsledková listina:

3. ročník

4. ročník

1. miesto: Diana Valičová – ZŠ Prievaly

1. miesto: Jaroslav Černek – 4. ZŠ Senica

2. miesto: Klára Kičková – 3. ZŠ Senica

2. miesto: Monika Kaňová – 1. ZŠ Senica

3. miesto: Monika Uhrincová – ZŠ Gbely

3. miesto: Viktória Vaňková – ZŠ Gbely

4. miesto: Lejla Kočíšková – 1. ZŠ Senica

4. miesto: Viktória Antálková – ZŠ Skalica


 

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ Hlboké


 

Stavanie mája 2016

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na postavení mája. Zamestnancom obce za technické zabezpečenie a občerstvenie, pani učiteľkám a deťom z MŠ a ZŠ za pekný kultúrny program, Danke Otépkovej, Ľubici Čobrdovej a Ivane Petrášovej za zorganizovanie krojovaného sprievodu, naším hasičom za asistenciu pri stavaní mája, PD Senica za poskytnutie mája a zabezpečenie techniky na stavanie a samozrejme ďakujem všetkým, ktorí svojou účasťou podporili túto dlhoročnú krásnu tradíciu. Želám si, aby sa postavený máj stal podnetom pre lepšie vzťahy, aby ľudia v Hlbokom mali k sebe bližšie a dokázali si odpustiť staré krivdy a spory, lebo my sami sme strojcami svojich životov a osudov.   starosta 


 

Deň matiek 2016

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Oprava strechy evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom začína v pondelok 9. mája 2016 s rekonštrukciou strechy NKP evanjelického kostola. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny strešných lát, krytiny, klampiarskych prvkov, areálovej dažďovej kanalizácie a reštaurátorského výskumu. CZ získal finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 14.700 €, požiadal o dofinancovanie obec Hlboké a Trnavský samosprávny kraj. Pán Ing. Miroslav Piskla z firmy MPL TRADING spol. s r.o. daroval na rekonštrukciu finančný milodar v hodnote celej strešnej krytiny Tondach s príslušenstvom. Cirkevný zbor sa mu chce touto cestou úprimne poďakovať za tento mimoriadne štedrý dar. Veríme, že rekonštrukcia prebehne bez problémov.


 

Festival MAS Podhoran


 

1. ročník memoriálu Viliama Šlahora

V sobotu 25. júna 2016 sa uskutočnil na ihrisku TJ Hlboké prvý ročník ,,Memoriála Viliama Šlahora" podujatie známe doposiaľ ako ,,Turnaj hlbockých ulíc". Tento rok si zmerali štyri mužstvá /Mláky, SNP, Starí páni a Záhumnie/ sily už po šiestykrát. Opäť to bol zaujímavý a dramatický turnaj až do posledných chvíľ. Bezgólová remíza v poslednom zápase rozhodla o tom, že trofej obhájili opäť hráči z ulice SNP o skóre pred chlapcami zo Záhumnia, tretí skončili Starí páni TJ Hlboké a na poslednom mieste tentoraz Mláky. Najlepšími strelcami turnaja sa stali dvaja štvorgólový: Erik Jurica /SNP/ a Rastislav Mráz /Mláky/. Najlepšími brankármi boli vyhlásení: Miroslav Zríni /SNP/ a Branislav Valjent /Záhumnie/. V súťaží o najlepšieho strelca pokutových kopov sa z víťazstva tešil Milan Mráz, druhý skončil Richard Švárny a tretí Dušan Jediný. Do tejto súťaže sa zapojilo 36 strelcov. Rozhodovalo sa až v siedmom kole. Jedenástky odchytali Miroslav Zríni a Martin Ravas. Ceny pre najlepších venovala firma PUCOSPORT Senica. Odovzdávali ich starosta obce Hlboké Miloš Čobrda, Viliam Šlahor ml. a tajomník TJ Jaroslav Slaný. Veríme, že turnaj bude príjemným spestrením medzi jednotlivými sezóna aj v budúcnosti a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Výsledky turnaja:

SNP - St. páni 1:0 /1:0/ g: R. Morávek

Záhumnie - Mláky 2:1 /0:1/ g: J. Šulla, R. Slaný - R. Mráz

Záhumnie - Starí páni 2:1 /2:1/ g: B. Valjent ml. 2 - Miroslav Otrísal

SNP - Mláky 5:2 /2:0/ g: Jurica 4, R. Morávek - R. Mráz

Starí páni - Mláky 3:3 /1:3/ g: M. Mráz 2, Miroslav Otrísal - R. Mráz 2, D. Švárny

Konečná tabuľka: 

1. SNP 7b. 6:2

2. Záhumnie 7b. 4:2

3. Starí páni 1 b. 4:6

4. Mláky 1 b. 6:10

Súťaž v kopaní pokutových kopov: 

1. Milan Mráz

2. Richard Švárny

3. Dušan Jediný

Víťazné družstvo SNP...


 

 

Dištriktuálny deň na Branči


 

Prezentácia Obce Hlboké

Dňa 11.7.2016 t.j. v pondelok, bude na televíznej stanici  Dvojka(STV 2) o  18:00 hod. odvysielaný program  TELEREGINA, v ktorom bude prezentovaná naša obec. V programe vystúpi i p. farár Mgr. Juraj Šefčík.


 

Návšteva zo Srbska

Dňa 7.7.2016 naša obec už po tretí krát privítala návštevu zo srbskej dediny Kovačica. Autobusový zájazd na čele s p. Danielou Ďurašovou z AERD Padina cestoval na Letnú školu Ľudovíta Štúra v Třinci, kde ich čakal bohatý kultúrny program. Spolu s nimi cestovali i traja insitní maliari. V rámci tejto cesty si u nás spravili menšiu prestávku, počas ktorej navštívili  spolu so sprievodkyňou p. Vilmou Tomášovou pamätnú izbu, evanjelickú faru a kostol, mohylu a starý hrob Jozefa Miloslava Hurbana.Po exkurzií ich čakalo menšie občerstvenie v kultúrnom dome. Z návštevy odchádzali nadšení a obohatení  o ďalšie poznatky z histórie slovenského jazyka.     


 

XVII. ročník Memoriálu Drahotína Millu


 

Slávnostné odhalenie busty Svetozára Hurbana Vajanského v Parku sv. Cyrila a Metoda Matice Slovenskej v Martine

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

100. výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského

dnes 17. augusta 2016 si pripomíname 100. výročie úmrtia velikána slovenského národa a hlbockého rodáka Svetozára Hurbana Vajanského. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom na fare ako najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana a jeho manželky Anny Jurkovičovej. Bol slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik. Vzdelanie získal v Hlbokom, Modre, Tešíne, Stendale v Nemecku a zmaturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval na právnickej akadémii v Bratislave, vzdelanie si dopĺňal i v Budapešti.

 Pracoval ako koncipient v Trnave, Budapešti, Bratislave i Viedni, až si napokon otvoril vlastnú prax v Skalici. V roku 1875 sa oženil s Bratislavčankou Idou Dobrovitsovou, a vďaka právnym neúspechom sa snažil uchytiť vo viacerých mestách (Viedeň, Námestovo, Liptovský Mikuláš). Po roku 1878 sa pokúšal pracovať ako profesor v Rusku, Bulharsku či ako redaktor v Martine, no ani tu sa nestretol s väčším úspechom.

     V roku 1878 bol povolaný do armády, stal sa redaktorom v Martine (Národnie noviny) a neskôr aj ich šéfredaktorom (od 1906). Pôsobil tiež ako interný spolupracovník časopisu Orol, neskôr od roku 1881 obnovil vydávanie časopis Slovenské pohľady, okolo ktorého sústredil literárny a kultúrny slovenský život. Od roku 1894 bol až do smrti tiež tajomníkom ženského spolku Živena.

     Viackrát bol uväznený za svoju novinársku a publicistickú činnosť, veľa cestoval (Rusko, Praha, Budapešť, Viedeň, Mníchov). Začiatkom 80-tych rokov 19. storočia sa stal vedúcim zjavom mladej generácie. Prispelo k tomu aj to, že bol najstarším synom predstaviteľa štúrovskej generácie Jozefa Miloslava Hurbana. Bol tiež členom študentského spolku Naprej, popredným činiteľom SNS a odporcom hlasistov. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.


 

Nové číslo Hlbockých pohľadov

Oznamujeme občanom, že je na predaj ďalšie číslo obecných novín Hlbocké pohľady. Noviny si môžete zakúpiť už dnes 22. 8. 2016 na Obecnom úrade v Hlbokom. Cena výtlačku je 0,50 €. Môžete si prečítať informácie zo života obce, základnej a materskej školy, správy starostu o činnosti, triedenie odpadu, duchovné okienko a spoločenskú kroniku.


 

Oslavy 72. výročia SNP

Pozývam všetkých občanov na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 72. výročia SNP. Položením vencov vzdáme vďaku a česť padlým hrdinom v Hlbokom a zúčastníme sa osláv pri pamätníku SNP v Prietrži. Stretneme sa v piatok 26.8.2016 o 16:30 hod. pri pomníku na cintoríne v Hlbokom.  O 17:00 hod. odchádza autobus do Prietrže k Rehušom, kde sa zúčastníme pripraveného programu. Autobus je pre všetkých účastníkov zdarma. Pozvánku s programom nájdete tu.  starosta


 

18. Hlbocká výstava králikov, holubov a hydiny


 

Návšteva Srbska

     V dňoch 26. - 29. augusta 2016 sme sa zúčastnili na oslavách 210. výročia príchodu Slovákov do Padiny. Po príchode do okresného mesta Kovačica sme boli srdečne privítaní Danielou Ďurašovou z Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj Padiny, podpredsedom okresu Kovačica Jánom Husárikom a predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej Pavlom Balážom. Následne sme sa zúčastnili oficiálneho prijatia v Obecnom dome, kde nás slávnostne privítal predseda okresu Milan Garašević. Pripravený bol bohatý pracovný, ale aj kultúrny program. Navštívili sme galériu insitného umenia Babka v Kovačici, Evanjelický kostol v Kovačici, výstavu insitného umenia pani Evy Husárikovej, zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení výstavy v ETNO múzeu Pavla Petráša v Padine.

     Najdôležitejšími bodmi programu bola však účasť  na rokovaní za okrúhlym stolom za účasti zástupcov slovenskej ambasády, šéfredaktorky Slovenských zvestí z Austrálie, obchodných komôr zo SR a ČR, starostov z ČR a predstaviteľov Mikroregiónu Stonávka. K tomuto stolu som bol pozvaný ako starosta obce Hlboké, predseda Miktoregiónu Branč a člen MAS Podhoran. Rokovalo sa o projekte Potenciál rozvoja spolupráce Opštiny Kovačica s krajinami V4 – príklady dobrej praxe. Rozoberali sa príklady už zrealizovaných projektov, ich príprava, ale aj udržateľnosť. Hlavnou témou bola možnosť investícií ako jediná možnosť udržateľnosti mladých vzdelaných ľudí v okrese a s tým spätý rozvoj regiónu. Taktiež prebiehalo rokovanie s Miestnym odborom Matice slovenskej v Kovačici, s jej predsedom Pavlom Balážom, ktorý je zároveň režisérom predstavenia Detská svadba. Hlavným bodom programu bol Slávnostný večer 210. výročia príchodu Slovákov do Padiny, s názvom Dedičstvo našich otcov zachovaj nám Pane, kde som sa prihovoril obyvateľom Padiny a zároveň odovzdal srdečné pozdravy z Hlbokého, ktoré v rámci spolupráce navštívili oni už tretíkrát. Z kolísky spisovnej slovenčiny sme odovzdali dary v podobe kníh do knižnice základnej školy, spolu s obrazom Ľudovíta Štúra.

     Priniesli sme si však aj bohaté skúsenosti o bežnom, ale aj národnom živote Slovákov, žijúcich v zahraničí, či v Srbsku alebo v Austrálii. Zahraniční Slováci v Srbsku určite nie sú tak dobre finančne zabezpečení ako priemerní Slováci, ale o to viacej sa snažia žiť národne, obracajú sa na udržiavanie zvykov, tradícií, viery našich otcov, slovenského jazyka, ale najmä o svoje pracovité ruky. Ich život je plnší o národnú spriaznenosť a vrelšiu spolupatričnosť, hodnoty duchovné a národné sú ich piliermi, ktoré im pomáhajú prežiť a držať pospolu. V tomto je hodnotový život u nás oveľa rozdielnejší. Preto, budem rád, ak sa nám podarí nadviazať ešte užšiu spoluprácu a v rámci rôznych projektov, budete môcť aj vy, občania, navštíviť v Srbsku žijúcich Slovákov a dúfam, že ich takisto vrúcne prijmeme aj my.                                                                                            starosta


 

Pozvánka na zájazd do Kralíc nad Oslavou


 

Pozvánka


 

Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 16. 09. 2016 do 30. 09. 2016 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 k Vášmu pripomienkovaniu. 

Vaše požiadavky zasielajte do 30. 09. 2016 e-mailom alebo poštou dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť obce (Arriva Trnava)  a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Kontakty:

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk , mudra.viera@trnava-vuc.sk

List adresovaný mestám a obciam z TTSK nájdete tu.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 6. októbra do pondelka 10. októbra 2016 bude na námestí pred obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať :televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Upozornenie : do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny odpad, pneumatiky!


 

Multifunkčné ihrisko J.M.Hurbana

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste hlasovali za projekt Multifunkčného ihriska J.M. Hurbana v Hlbokom. Síce sme sa neumiestnili do piateho miesta, ale nakoniec sa SPP spolu s Nadáciou SPP rozhodli oceniť náš projekt bonusovou odmenou 2.600 €. Hlboké je síce malá obec oproti mestám, ktoré hlasovali za projekty, ale s veľkým srdcom. Výsledky si môžete pozrieť tu:      http://www.sppolocne.sk/sk/vysledky-hlasovania/?kategoria=2®ion=1

V auguste sme sa zapojili do programu Zlepšime SPPoločne Slovensko, ktorý vyhlásila spoločnosť SPP. V kategórií SPPoločne pre domovinu sa nám podarilo uspieť s projektom - Multifunkčné ihrisko J.M.Hurbana a postúpiť tak do záverečného hlasovacieho kola. Týmto prosíme všetkých občanov o zahlasovanie za náš projekt, ktorý skvalitní športové aktivity u nás  v obci. 

                Hlasovať môžete do 3. októbra 2016 

Hlasovať môžete na nasledovnom odkaze:

http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/multifunkcne-ihrisko-jmhurbana/5/

Za každý jeden váš hlas veľmi pekne ďakujeme.

Priebežné výsledky môžete sledovať na odkaze:

http://www.sppolocne.sk/sk/priebezne-vysledky/?kategoria=2®ion=1


 

Pozvánka

 


 

Upozornenie na odstávku elektriny


 

Nový autobusový spoj do Senice

O nový spoj prejavilo záujem 10 cestujúcich, preto sa obec dohodla s TTSK, že spoj bude premávať od 11.12.2016 na trojmesačnú skúšobnú dobu. Po jej plynutí TTSK prehodnotí opodstatnenosť presmerovania spoja, nakoľko z Horných a Dolných Surovín tento spoj využívalo v priemere 9 cestujúcich denne.

Oznamujeme občanom, že TTSK uvažuje o zriadení pravidelného autobusového spoja z Hlbokého do Senice, ktorý by odchádzal z Hlbokého každú nedeľu o 15:25 hod. Tento spoj by bol prípojom k vlakovým spojom smer Kúty a Trnava. Spoj bude zriadený len v prípade dostatočného záujmu cestujúcich, preto Vás žiadame, aby ste Váš záujem nahlásili na obecnom úrade do tohto piatku 14.októbra do 10:00 hod.             starosta


 

Nový súkromný spoj Hlboké - Senica

Služba bola zrušená, kvôli malému záujmu cestujúcich a stratovosti prepravcu.

Súkromný dopravca ponúka zabezpečenie dopravy pre obyvateľov našej obce 7-miestnym autom. Služba sa bude prevádzať denne v pracovných dňoch na skúšobnú dobu jedného týždňa počnúc 31. októbrom tohto roka. Auto bude odchádzať od Polikliniky Senica /zastávka MHD/ o 9:10 hod. po trase Poliklinika-Neštátne zdrav. zariadenie-Lidl-kultúrny dom-Hlboké námestie. Späť z Hlbokého do Senice odchod auta o 9:30 hod. /prípoj pri cintoríne na MHD č.2 smer žel.stanica a náväznosťou na vlaky smer Trnava a Kúty/. Zastavenie auta po dohode s vodičom na ktoromkoľvek mieste na tejto trase. Jednotná cena 1 osoby a jednej jazdy bude 90 centov. V prípade nezáujmu  po skúšobnej dobe bude táto služba zrušená.


 

Magnetky Hlbokého

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade zakúpiť nové magnetky. Cena 1 ks je 1 €.

 


 

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Oznamujeme všetkým občanom, že podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a VZN Obce Hlboké č. 1/2015 zo dňa 4.9.2015, právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorú ste povinní uzatvoriť na Obecnom úrade v Hlbokom osobne alebo písomnou žiadosťou s uvedením nasledovných údajov:

- názov hrobu (jednohrob, dvojhrob, ...)

- priezviská a mená zomrelých, rodený/á, dátum narodenia, miesto narodenia, dátum úmrtia, miesto úmrtia

- nájomca s uvedením presnej adresy, tel. čísla

Nájom na 10 rokov za jednotlivé hroby: jednohrob 7,-€, dvojhrob 14,-€, trojhrob 21,-€, detský hrob 3,50 €, urnový hrob 3,50 €.

Nájomnú zmluvu môžete uzatvoriť na Obecnom úrade v Hlbokom denne od 8-12 hod., 13-16 hod., v stredu do 17:30 hod., v piatok do 12 hod. Podrobnejšie informácie na tel. č. 034/65 48 718 - 9.

 


 

Mesiac úcty k starším

V stredu 26.10.2016 sa v kultúrnom dome konala oslava pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Obec pozývala všetkých svojich občanov od veku 60 rokov a všetkých členov JDS v Hlbokom. Oslavy sa zúčastnilo 112 seniorov. Na úvod som sa v príhovore poďakoval seniorom za ich celoživotnú prácu a zaželal všetkým, aby ešte veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo základnej školy a deti z materskej školy, ktoré si pre účastníkov pripravili milé darčeky. Po slávnostnej večeri vystúpili Hlbockí harmonikári s ľudovými pesničkami. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pani učiteľkám a deťom zo ZŠ a MŠ za pekný kultúrny program, zamestnancom obce za prípravu oslavy, pani Vilme Tomášovej za napečenie chutných zákuskov a harmonikárom za vytvorenie príjemnej atmosféry. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                                              starosta


 

Lampiónosprievod

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.

Materská a Základná škola v Hlbokom pozývajú všetky deti aj rodičov na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční tento piatok 4.11. 2016. Stretneme sa o 17:00 hod. pred budovou školy. Prineste si so sebou lampióny a dobrú náladu. V prípade veľmi zlého počasia sa akcia nekoná.


 

Hodová zábava


 

Deň vojnových veteránov

Obec Hlboké a Jednota dôchodcov Slovenska v Hlbokom Vás srdečne pozývajú na pietnu spomienku, pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Spomienka sa uskutoční dňa 11.11.2016(piatok) o 11:11 hod. pri pamätníku padlých hrdinov v 1 sv. vojne pred kostolom. 


 

Zabíjačkové hodovanie

 


 

Poďakovanie

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dôchodcom, ktorí sa zapojili do brigády na vyčistení starého cintorína. A zároveň ďakujem OZ Prakoreň za výsadbu nových stromov v našom chotári. Odviedlo sa kus dobrej práce pre skrášlenie našej obce.                starosta 


 

Rozsvietenie vianočného stromčeka

 


 

Podaný projekt na rekonštrukciu fasády evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali dňa 13.12.2016 projekt na rekonštrukciu fasády kostola v rámci programu Obnovme si svoj dom na Ministerstve kultúry SR. Celkový rozpočet projektu je 83.722 € s 5%-ným spolufinancovaním vo výške 4.187 €. Súčasťou žiadosti bol reštaurátorský výskum schválený Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Oprava kostola je prípravou k budúcoročným oslavám 200. výročia narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré sa budú konať 17. septembra 2017. V tomto roku bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy kostola, reštaurátorský výskum a areálová kanalizácia kostola. Celkové náklady na rekonštrukciu strechy boli vo výške 21.528 €, na reštaurátorský výsku 2.370 € a areálovú kanalizáciu 2.440 €, čiže spolu sa tento rok do opravy kostola investovalo 26.338 €. Z toho dotácia z ministerstva kultúry bola 14.700 €, dotácie od obce Hlboké 3.100 € a ostatné finančné prostriedky cirkev získala od štedrých bohuznámych darcov.


 

Vianočné vystúpenie detí MŠ a ZŠ

Touto cestou sa chcem poďakovať deťom z materskej školy a žiakom zo základnej školy za krásne vianočné vystúpenie, pani učiteľkám za nacvičenie programu a zamestnancom obce za prípravu a vyzdobenie kultúrneho domu. Fotografie z vianočného vystúpenia nájdete vo fotogalérii.

 

 


 

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2016

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV v Hlbokom oznamuje termíny služieb Božích:

Štvrtá adventná nedeľa, 18.12.2016 - služby Božie so začiatkom o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík. Večer o 18:00 hod. služby Božie s priluhovaním sviatosti večere Pánovej - spoveďou v zborovej sieni.

Štedrý deň, 24.12.2016 - služby Božie o 17:00 hod. v kostole, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

1. slávnosť vianočná, 25.12.2016 - služby Božie o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

2. slávnosť vianočná, 26.12.2016 - služby Božie o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

Silvester, 31.12.2016 - služby Božie o 17:00 hod. v kostole, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

Nový rok, 1.1.2017 - služby Božie o 14:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.

Zjavenie Krista Pána - Sviatok Troch kráľov 6.1.2017 - služby Božie o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.


 

webygroup

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


6530663

Úvodná stránka