Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Zápisnice obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 8.12.2014

Zápisnica

   z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hlboké

                                                   dňa 8. 12. 2014

Prítomní: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

Mgr. Milan Hojsík MBI, Ing. Ľubica Juríková, Peter Kubík, Mgr. Drahotín Nečas, Ivana

Petrášová, mjr. Ing. Iveta Švárna, Oľga Žáková - poslanci 

Občania obce (19)

Program:

 

1. Úvodné náležitosti

a. Otvorenie zasadnutia.  
b. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f. Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Určenie sobášiacich.
7. Schválenie používania osobného motorového vozidla starostovi obce na služobné účely.
8. Úprava rozpočtu
9. Schválenie rozpočtu na obdobie 2015 -2017
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1. Úvodné náležitosti.

1a)   Otvorenie zasadnutia. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. 

1b)  Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Zapisovateľkou bola určená Zlata Šipkovská, overovateľmi Mgr. Drahotín Nečas a Ing. Iveta Švárna.

 

1c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Predsedníčka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce pani Mária Joríková oboznámila prítomných s výsledkami volieb konaných dňa 15. 11. 2014 a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom

1d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. Znovuzvolený starosta obce Ing. Miloš Čobrda prečítal zákonom  predpísaný sľub starostu, ktorý potvrdil svojim podpisom.

1e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov a potvrdili ho svojim podpisom.

Starosta obce skonštatoval, že všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľúb poslanca obecného zastupiteľstva a keďže sú prítomní všetci siedmi poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

1f) Vystúpenie starostu: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí občania, v prvom v prvom rade chcem z tohto miesta zablahoželať všetkým novozvoleným poslancom. Pred chvíľou sme skladali sľuby, ktoré sú pre našu prácu v samospráve základným – uholným kameňom. Svojimi podpismi sme sa na svoju česť a svedomie zaviazali, riadne plniť svoje povinnosti, dodržiavať a ochraňovať zákony a najmä uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tento záväzok nie je vôbec jednoduchý. Každé jedno rozhodnutie, ktoré budeme robiť, aj to najnepodstatnejšie musíme najprv konfrontovať so svojím najlepším vedomí a svedomím, čiže s tým najlepším, čo sa v nás samých nachádza. Našou spoločnou úlohou a záväzkom je zabezpečiť všestranný rozvoj našej obce. Spoločne musíme podporovať všetky aktivity, ktoré túto úlohu napĺňajú. Je potrebné v prvom rade zabezpečiť, aby každý občan, alebo organizácia, ktorá sa aktívne zapája do kultúrneho, alebo spoločenského života, dostala spravodlivé a motivačné ohodnotenie svojej práce. Nemôžeme už ďalej pripustiť, aby ľudia, ktorí svoj voľný čas venujú rozvoju našej obce boli na okraji záujmu vedenia obce bez finančného ohodnotenia. Takýto stav je z mojej strany ďalej neakceptovateľný! Do budúceho zastupiteľstva preto musíme spoločne pripraviť zásady odmeňovania, ktoré vytvoria motivačný priestor pre všetkých aktívnych ľudí, či už poslancov, alebo jednotlivcov.

Do týchto komunálnych volieb som kandidoval ako nezávislý kandidát na starostu obce spolu so 6 nezávislými kandidátmi na poslancov. Mali sme veľmi jasný volebný program, ktorý má 28 bodov. Hlbočania si ma v demokratických voľbách slobodne zvolili za starostu spolu s piatimi zo šiestich spoločných kandidátov na poslancov. Dostali sme veľmi silný mandát, ktorý nás zaväzuje k naplneniu všetkých našich spoločných plánov.

Dnešné demokratické usporiadanie nášho štátu nie je samozrejmosť, ale je to výsledok dlhého a krvavého zápasu našich predkov za lepší a plnohodnotnejší život. Samotná demokracia, ale nie je toho zárukou. Ona vo svojej podstate vlastne len odzrkadľuje, aká je spoločnosť, respektíve aký je jednotlivec. Je choré, ak občania tlieskajú verejnému činiteľovi za porušenie zákona, je choré ak ľudí dnes nezaujíma skutočná pravda, ale sa uspokoja len s ohováraním. V demokracii je základným predpokladom jej zdravého fungovania aby sa ľudia naozaj riadili podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, tak ako sme dnes sľubovali. Preto musíme ísť my ľuďom príkladom. Vedenie obce musí byť garantom spravodlivosti, odbornosti a transparentnosti. Musíme sa spoločne naučiť rozlišovať, kto chce našej obci škodiť a kto jej naopak pomáha a zveľaďuje ju. Najlepším meradlom v tomto smere sú konkrétne činy, ktoré daný občan, alebo organizácia vykonala a peniaze o ktoré sa obohatí nás spoločný obecný rozpočet.

Na záver mi dovoľte, aby som sa z tohto miesta poďakoval všetkým občanom, ktorý mi vo voľbách dali svoj hlas a nenechali sa ovplyvniť zlými jazykmi. Verím, že v spolupráci s poslancami, organizáciami a všetkými aktívnymi ľuďmi dobrej vôle sa nám spoločne podarí zabezpečiť všestranný rozvoj našej milovanej obce.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. Program OZ bol jednohlasne schválený.  

Starosta obce uviedol, aké sú základné znalosti poslanca obecného zastupiteľstva:

Ústava SR
zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hlbokom

Starosta oboznámil poslancov o pripravovanom školení na tému „Základy miestnej samosprávy“ s pánom Mgr. Ladislavom Briestenským odborníkom na problematiku samospráv, ktoré sa bude konať 7. marca 2015. Pozvánka bude poslancom včas doručená.

Bolo prijaté uznesenie č.1/12/2014, za ktoré hlasovali všetci poslanci.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starosta oboznámil prítomných s povinnosťou poveriť niektorého z poslancov zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods 6. tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ starosta  navrhol Mgr. Milana Hojsíka, MBA. Za hlasovalo 6 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania.

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

Starosta obce navrhol zrušenie nasledovných komisií obecného zastupiteľstva :

Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku

Komisia  pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Komisia pre podnikanie, športové aktivity a spoluprácu s cirkvou
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a sociálne veci
Komisia pre informovanosť, cestovný ruch a mládež
Komisia pre rozvoj obce, územné plánovanie a výstavbu
Komisia verejného poriadku a riešenia priestupkov

a oboznámil s potrebou zriadenia Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v súlade s Ústavným zákonom č.357/2004 Z.z. čl. 7 ods. 5 písm. (a., ktorej náplň práce je určená v zmysle Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. Za predsedu komisie navrhol Ing. Ľubicu Juríkovú a členov komisie Mgr. Drahotína Nečasa a Oľgu Žákovú.

Za hlasovali všetci poslanci. 

 

5. Určenie platu starostu obce. Nakoľko  aj novozvolenému starostovi obce sa uplynutím volebného obdobia končí pracovný vzťah, v zmysle usmernení z ministerstva  je potrebné odhlásenie zo sociálnej aj zdravotnej poisťovne  a vyčerpanie zostávajúcej dovolenky. Zložením sľubu sa začína nový pracovný vzťah,  preto je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo výšku platu. Výška platu starostu sa určuje podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Tento zákon určuje deväť platových skupín podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže uznesením tento základný plat zvýšiť max. o 70%. Poslanec Mgr. Milan Hojsík  navrhol zvýšenie platu starostu o 35 %, aby mohlo obecné zastupiteľstvo na základe práce starostu tento plat zvýšiť alebo znížiť. Poslanec Mgr. Drahotín Nečas podal protinávrh na zvýšenie platu o 10 %.  Za zvýšenie platu o 35 % hlasovalo 5 poslancov, 2 boli proti.

6. Určenie sobášiacich: Za sobášiacich pre nové volebné obdobie boli navrhnutí: Ing. Miloš Čobrda – starosta obce a poslankyne Ing. Ľubica Juríková a mjr. Ing. Iveta Švárna. Za hlasovalo 7 poslancov.

 

7. Schválenie používania osobného motorového vozidla starostovi obce na služobné účely. Starosta predložil návrh na prijatie uznesenia, ktorým OZ schvaľuje používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely. Za hlasovalo 7 poslancov.

8.  Úprava rozpočtu. Bol predložený návrh na úpravu rozpočtu k 31.12.2014. Rozpočet bol upravený ako prebytkový, celkové príjmy 410.117 €, celkové výdavky 403.080  €.

V príjmovej časti boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu - daň z pozemkov zvýšenie o.9.600 € (z dôvodu uhradenia nedoplatkov za prechádzajúce  obdobia),  dotácia na voľby                            

zvýšenie o 291 €,  dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o 200 €.

Vo výdavkovej časti - výdavky na voľby zvýšenie o 344 € ( celkové náklady na voľby vrátane odvodov do poisťovní), výdavky na školský klub – zvýšenie rozpočtu na mzdy a odvody do poisťovní o 755 €, výdavky na školskú jedáleň – zvýšenie rozpočtu na mzdy a prevádzku o 1.306 €, Telovýchovná jednota – výdavky na údržbu budov zvýšené o 2.000 €,                                

príspevok na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 200 €, údržba kotlov  v ZŠ 72 €,  údržba kotlov v Kultúrnom dome 72 € - na týchto účtoch doteraz nebol schválený žiaden rozpočet.

Bol znížený rozpočet na účte verejný dlh – splácanie úrokov z úveru Prima banke o 2.800 €, znížený rozpočet na obecný úrad – tarifný plat o 5.000 €, zrušený rozpočet na výdavkovom účte všeobecné služby – vodné hospodárstvo vo výške 2.000 €

U kapitálových výdavkov bola navrhnutá zmena - presun 2.000 € z účtu obecný úrad – rekonštrukcia a modernizácia na účet kultúrny dom – stavebné úpravy (zastrešenie terasy).

Za navrhnutú zmenu rozpočtu hlasovalo 7 poslancov.

 

9. Schválenie rozpočtu na obdobie 2015 – 2017. Starosta obce predložil zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2015. Tento rozpočet bol zostavený na základe výdavkov v predchádzajúcich rokoch ako vyrovnaný. V rozpočte na budúce obdobia boli zohľadnené aj požiadavky organizácií v obci na rozpočet a to nasledovne. Telovýchovná jednota Družstevník Hlboké žiadala od obce dotáciu na rok 2015 vo výške 4000 €. Starosta obce navrhol, aby dotácia nastavila motivačne v závislosti od umiestnenia mužstva „A“ v tabuľke. V súťaži je 16 tímov. V prípade umiestenia sa na poslednom 16 mieste bude dotácia 2000 €, za 15. miesto 2200 €, za 14. miesto 2400 € a tak ďalej až po prvé miesto 5000 €. Momentálne je „A“ mužstvo na 14. mieste v tabuľke, takže do rozpočtu je zapracovaných 2400 € na rok 2015. Prítomní predseda a tajomník organizácie vyjadrili svoj nesúhlas so schválenou dotáciou. OZ sa dohodlo, že schválená suma sa prehodnotí v lete na konci súťaže v zmysle uvedeného návrhu. Starosta navrhol organizácii, aby usporiadala viacero zábav, ktoré sú aj v iných organizáciách hlavným a osvedčeným zdrojom značných príjmov. Starosta obce oboznámil prítomných, že navrhne obecnému zastupiteľstvu, aby sa ihrisko TJ aj s budovami dali do správy organizácii TJ Družstevník Hlboké, nakoľko sú pozemky pod ihriskom vysporiadané a momentálne prebieha zápis všetkých stavieb na ihrisku do katastra nehnuteľností. Následne bude obec organizácii poskytovať finančnú dotáciu na činnosť, pričom TJ Družstevník Hlboké preberie plnú zodpovednosť za BOZP, požiarnu ochranu a škody spôsobené na majetku obce. Poľovnícke združenie Senica Bažantnica žiadalo obec o tombolu a 500 € na zakúpenie rotačnej kosačky za traktor. Do rozpočtu bolo zapracovaných požadovaných 500 €. Divadelný spolok J.M. Hurbana žiadal obec o dotáciu 500 € na činnosť a 200 € na zakúpenie osvetlenia na javisko v KD. Do rozpočtu bolo zapracovaných 200 € na osvetlenie. Pokiaľ bude mať Divadelný spolok J.M. Hurbana v roku 2015 divadelné predstavenie v obci, požadovaný príspevok na činnosť sa znovu prehodnotí. Slovenský zväz chovateľov základná organizácia v Hlbokom mala na obec 4 požiadavky. Zakúpenie pohárov na výstavu, zabezpečenie stravy, zakúpenie dosák na podlahy pod klietky a rekonštrukciu strechy budovy v chovateľskom areáli bez vyčíslenia výšky finančnej dotácie. Do rozpočtu bolo zapracovaných 250 € na zakúpenie pohárov. Ostatné požiadavky bude riešiť starosta obce v úzkej spolupráci s predsedom organizácie. Jednota dôchodcov mala požiadavku na dotáciu vo výške 200 € na zakúpenie cien pre víťazov každoročnej akcie Športový deň dôchodcov. Dotácia bola v plnej výške zapracovaná do rozpočtu. Únia žien požadovala z rozpočtu obce na rok 2015 príspevok vo výške 300 € na Stretnutie krojovaných skupín. Obec sa zaviazala zaplatiť autobus na uvedenú akciu. Starosta obce upozornil poslancov na zákon o dlhovej brzde, ktorý vstúpi do platnosti v prípade, že SR prekročí 55% zadlženie. Obce Hlboké sa tento zákon dotkne tým, že v roku 2016 bude musieť obec plánovať výdavky maximálne vo výške schváleného rozpočtu na rok 2015. Boli podané viaceré návrhy na navýšenie príjmov a výdajov pre rok 2015, ale po konzultácii s pani Ing. Terezou Urbanovou audítorkou obce sa upustilo od navyšovania príjmov na plánované akcie v roku 2015.

Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2015 – 2017 a navrhol prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2015 a berie na vedomie rozpočet na rok 2016 a 2017. Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný – príjmy 307.850 € , výdavky 307.850 €. Za navrhovaný rozpočet na rok 2015 a za vzatie na vedomie rozpočtu na rok 2016 a 2017 hlasovalo 5 poslancov, dvaja poslanci sa hlasovania zdržali. 

10. Rôzne – starosta oboznámil prítomných s potrebou vypracovania PHSR – Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý  je základným strategickým dokumentom obce. Bol schválený nový zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z.z., ktorý zadefinoval povinnosť spracovania a novú štruktúru najdôležitejšieho rozvojového dokumentu obce - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Obec mala vypracovaný PHSR platný do roku 2014, nový PHSR bude do roku 2024. Starosta požiadal všetkých poslancov, aby si dôkladne naštudovali aktuálny PHSR. Na základe najlepšej ponuky bude zadaný PHSR na vypracovanie v úzkej spolupráci s poslancami obce.  

Starosta hovoril o Komunitnom pláne sociálnych služieb v obci, aké služby občania od obce očakávajú je potrebné zistiť prostredníctvom dotazníkov. Zároveň upozornil o potrebe vypracovať Štatút obce a  všeobecne záväzné nariadenia o psoch a o hrobových miestach. Bc. Robert Scholze upozornil na zlý stav miestnej komunikácie  (ul. Kpt. Nálepku),  navrhoval osadiť značku zákaz vjazdu pre vozidlá PD. Zástupcovia TJ Hlboké Mgr. Peter Koprla a Ing. Jaroslav Slaný vyjadrili nesúhlas s navrhovanou zníženou sumou rozpočtu na rok 2015. 

 

11. Diskusia. Starosta obce pozval všetkých prítomných na akciu Vianočný punč, ktorá sa bude konať na Silvestra 31.12. 2014 o polnoci.

12. Záver. Na záver starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť.

 

 

 

 

 

 

V Hlbokom 10. 12. 2014

                                                                                 ........................................................

                                                                                 Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

 

 

 

Overovatelia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ........................................................

       mjr. Ing. Iveta Švárna                                                    Mgr. Drahotín Nečas


webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8433806

Úvodná stránka