Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

STAROSTA OBCE

Starosta obce Hlboké

pre obdobie rokov

2010 - 2014

2014 - 2018

2018 - 2022

 

20170923_210127 (3).jpg

Ing. Miloš Čobrda

 

Adresa: 906 31 Hlboké 9

Telefón: 034/65 48 718

Mobil: 0911/894 533

E-mail: starosta@obechlboke.sk

 

Iniciatíva v orgánoch samosprávy:

logo_20100605004939.jpgZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska

Podpredseda Sekcie pôdohospodárstva a životného prostredia


ZMO Záhorie - združenie miest a obcí záhorskej oblasti
Člen rady ZMO Záhorie

KLUB STAROSTOV SENICA – člen
MIKROREGIÓN BRANČ – predseda

MAS PODHORAN, o.z. – člen

ECAV - logo.jpg
 

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sidlom v Hlbokom - zborový kurátor
 

 

Starosta § 13 Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb.
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu
      je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
      Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)
(2) Starosta skladá sľub.
(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
      a) poslanca,
      b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
      c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
          v ktorej bol zvolený,
      d) predsedu samosprávneho kraja,
      e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
      f) podľa osobitného zákona.10b)

(4) Starosta
      a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon
          neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
      b) vykonáva obecnú správu,
      c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
      d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
           zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
          organizačného poriadku obecného úradu,
      e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
           vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom
      chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej
      správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene
      obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,
      že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa
      § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného
      zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však
      nie je viazaný.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra
      a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné
      zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť;
      ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,
      uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
      uložiť pokutu do 6638 eur, ak:
      a) poruší nariadenie,
      b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší
           vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci
           mimo vyhradených miest,
      c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú
          pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov
          živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(10) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania
        podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia
        alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä
        na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení
        pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15) Výnos pokút je príjmom obce.

(11) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.11)

(12) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
.

 

 


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8509575

Úvodná stránka