Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 12

Voľby do Národnej rady SR 2012

Oznamujeme občanom, že dňa 10.3.2012 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voľby sa konajú jeden deň v sobotu, v čase od 7:00 do 22:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Hlboké Námestie Oslobodenia 114.

 

Poučenie:

1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.

2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

3. V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky, alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u štyroch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Odkaz na stránky Ministerstva vnútra SR.


 

Nová webová stránka FK TJ Družstevník Hlboké

TJ Družstevník Hlboké oznamuje občanom, že od 1. marca 2012 funguje oficiálna internetová stránka futbalového klubu TJ HLBOKÉ. Stránka má informatívny charakter a nájdete na nej informácie o dianí v klube, štatistiky, tabuľky, komentáre, fotky a históriu. Priama adresa stránky: www.tjhlboke.wz.cz  Na našu stránku sa dá prejsť aj cez obecnú stránku v MENU - Organizácie a spolky - TJ Družstevník Hlboké."


 

Zmena autobusového spojenia od 1.3. 2012 

Ranný spoj Hlboké – Senica 6:15  bude v dňoch od 1.7. do 31.8. a od 27.12. 
do 30.12. odchádzať z Hlbokého 6:10, mimo tohto obdobia v zvyčajnom čase 6:15.
Večerný spoj Senica – Hlboké 18:20 sa mení odchod zo Senice na 18:15.
Večerný spoj Hlboké – Senica
18:30 sa mení odchod do Senice na 18:25.

Cestovný poriadok Senica-Hlboké-Rovensko platný od 1.3.2012


 

Záujemca o kúpu rodinného domu v Hlbokom

Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade sa prihlásil záujemca o kúpu rodinného domu, alebo stavebného pozemku v Hlbokom. V prípade ak máte záujem o predaj môžete záujemcu kontaktovať na e-mailovej adrese: jitka.ma@hotmail.com. Tel. kontakt 0910/569011. Volať po 18:00 hod. 


 

Obecné noviny Hlbocké pohľady

Po roku činnosti redakčnej rady vás opätovne prosíme o pomoc pri tvorbe obecných novín Hlbocké pohľady. Radi by sme noviny obohatili o viac vašich príspevkov a venovali priestor odpovediam na otázky, ktoré môžete smerovať na všetky sféry diania v obci, na starostu, poslancov, kontrolórku, na činnosť jednotlivých komisií alebo redakčnej rady, organizácií, ZŠ, MŠ a pod. Uvítame tiež nové inovatívne nápady, predstavy a podnety, ktoré by ste radi v novinách videli, prípadne sa môžeme venovať novým rubrikám a témam. Vaše články, podnety a otázky môžete odovzdať alebo zaslať na obecný úrad alebo poslať na mailovú adresu hlbocke.pohlady@obechlboke.sk. Uzávierka 1.čísla, ročník 2012 bude 7.3.2012. Tešíme sa na všetky tvorivé zmeny a novinky!
                                                                                                                                                       redakčná rada


 

Výdaj potravinovej pomoci

 Oznamujeme občanom, že potravinová pomoc sa bude vydávať v piatok 24.2. od 13:00 do 16:00 hod na námestí pred obecným úradom. Prineste si so sebou občiansky preukaz. Každý príhlásený občan má nárok na 20 kg múky a 20 kg cestovín. 


 

Zber obnoseného šatstva

Zapojte sa do zberu obnoseného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Hlboké v pracovných dňoch od pondelka 27.2. do stredy 7.3. 2012 počas úradných hodín na obecnom úrade. Zber sa uskutočňuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný Anjel, n.o. Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie pomoci najmä organizáciám - sociálnym zariadeniam (ako napr: nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacim ústavom a pod...) ale aj jednotlivcom, rodinám prostredníctvom rôznych činností, projektov a aktivít. Viac informácií...


 

Deň otvorených dverí v MŠ Hlboké

Materská škola Hlboké pozýva rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí prvého marca od 7,00 hodiny. Budete mať možnosť vidieť prácu učiteliek s deťmi počas celého dňa a priestory, ktoré využívame. Tešia sa deti a učiteľky materskej školy.


 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2012/2013

Materská škola Hlboké oznamuje, že zápis detí na školský rok 2012/2013 bude v mesiaci marec v materskej škole, v čase od 7,00 do 17,00 hodiny. Rodič si prinesie kartičku poistenca dieťaťa.


 

Potravinová pomoc

 Oznamujeme občanom, že pokiaľ sa ešte nenahlásili na obecnom úrade o poskytnutie potravinovej pomoci, môžu tak urobiť najneskôr v pondelok 6.2. 2011. Sľúbený termín dodanie potravinovej pomoci pre našu obec je 24.2. a 27.2.2012. O konkrétnom termíne a výdajnom mieste budeme ešte vopred informovať.


 

Podporte šport v našej obci

Oznamujeme občanom, že môžu prostredníctvom poukázania 2% z daní podporiť        TJ Družstevník Hlboké.
Tlačivo: „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Za podporu ďakujeme. Výbor TJ.


 

Voľby seniorátneho dozorcu ECAV

 Dňa 29.1.2012 o 9:30 hod v zborovej sieni na farskom úrade sa uskutočnia voľby seniorátneho dozorcu Myjavského seniorátu ECAV.

Kandidáti: Štefan Ružička, dozorca cirkevného zboru v Holíči, Vladimír Malý, dozorca cirkevného zboru v Krajnom a Ing. Branislav Rybnikár, Sobotište.


 

100.000 návštev našej webovej stránky

 Dnes 27.1. 2012 bola prelomená hranica 100.000 návštev našej webovej stránky. Stránka bola spustená do prevádzky 17.1.2011, takže dnes je tomu presne 1 rok aj 10 dní.


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Oznamujeme občanom, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26.1.2012 o 18:00 hod (štvrtok) v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľ a overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
4. Schválenie programu OZ
5. Správa starostu o činnosti
6. Prerokovanie petície podanej 9.1. 2012
7. Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
8. Informácia poslancov o činnosti ich komisií
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver
 


 

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmien

Žiadame občanov, ktorí v roku 2011 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, mali vydané
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie prípadne dokončenú drobnú stavbu,
aby prišli do 31. januára 2012 na obecný úrad za účelom podania nového daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.


 

Pozvánka na Deň otvorených dverí v ZŠ Hlboké

Starosta obce a riaditeľka ZŠ Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý je určený pre všetkých budúcich prváčikov, ich rodičov i širokú verejnosť. Škola bude pre všetkých otvorená v piatok 20.1.2012 od 16.00 do 18.00 hod. Počas svojej návštevy  budete mať možnosť sa oboznámiť s priestormi našej školy, ale aj s priebehom a organizáciou vyučovania žiakov, systémom vyučovania na našej škole a ostatnými možnosťami vyučovania žiakov. Poskytneme Vám súčasne priestor na Vaše otázky a odpovede na to, čo Vás alebo Vaše dieťa zaujme. Tešíme sa na Vašu návštevu.


 

Zápis detí do Základnej školy v Hlbokom

V súlade s VZN č.6/2011 bude zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Hlboké vo štvrtok 26.1. 2012 v čase od 14:00 do 17:00 hod.


 

Divadeľné predstavenie Ďuro Truľo


 

Povolenie na vstup na územie Vojenského obvodu

Od 1. júla 2012 vstúpi do platnosti novela zákona NR SR č. 271/98 Z.z. o vojenských obvodoch, na základe ktorej bude do určitých častí Vojenského obvodu Záhorie umožnený vstup bez povolenia. V prípade, ak by si chceli občania vybaviť vstup do 1.júla 2012 je potrebné na OcÚ podať žiadosť s kolkom v hodnote 4,5 €. Obvodný úrad VO Záhorie bude vydávať povolenia od 1.2. 2012.


 

Oznámenie o dražbe rodinného domu č. 201

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa Oznámenie o dražbe. Viac informácií...


 

Odstúpenie od zámeru výstavby bioplynovej stanice

V piatok 13.1.2012 firma TEK Energy, a.s. odstúpila od zámeru vybudovania bioplynovej stanice v Hlbokom, plánovanej na parcele č.795. Urobila tak na základe negatívnej kampane v obci a záporného stanoviska väčšiny poslancov.


 

Nelegálny výrub dreva v Hlbokom!!!

V katastri obce Hlboké bola zaznamenaná nelegálna ťažba dreva. Nakoľko momentálne neboli vydané žiadne povolenia na ťažbu, žiadame občanov, aby každý nelegálny výrub nahlásili na polícii č.t. 158.


 

2. verejná prezentácia zámeru výstavby bioplynovej stanice

 Pozývame všetkých občanov na verejnú prezentáciu zámeru výstavby bioplynovej stanice firmou TEK Energy a.s. v Hlbokom.
Prezentácia sa začne o 18:00 hod. v utorok 3. 1. 2012 v KD Hlboké.
 

 


 

Silvestrovský punč 2011 na námestí

Pozývame vás na silvestrovské pitie punču na                             námestí. Prídite pred polnocou, bude sa podávať
i detský punč, zahrajú heligónkari a aj vy môžete
prispieť spoločným ohňostrojom.


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8443597

Úvodná stránka