Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Staršie oznamy 3

Zápis do prvého ročníka ZŠ Hlboké


 

COUNTRY BÁL 2015


 

Reakcie na list od spoločnosti DELFIN - REAL s.r.o.

PD Senica reaguje na „ Výzvu na uzavretie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Hlboké “ s firmou Delfin Real s.r.o..

      PD Senica oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Hlboké, že si hlboko váži dôveru, ktorú prejavili tým, že zverili svoj majetok do našich rúk  a uzavreli nájomnú zmluvu na svoju poľnohospodársku pôdu s našim družstvom. Ubezpečujeme Vás, že túto dôveru nesklameme.       Firma Delfin Real, ako doterajší užívateľ týchto pozemkov, rozoslala výhražný list všetkým vlastníkom pôdy v Hlbokom, dokonca aj tým, ktorí nikdy nemali s nimi podpísanú nájomnú zmluvu, že trvá na uzavretí nájomnej zmluvy a dokonca sa jej bude domáhať aj súdnou cestou.  Odvoláva sa pri tom na Zákon č. 330/1991Zb. v znení  neskorších predpisov  O pozemkových úpravách , §14 ods. 8 ale necituje ho celý.  Znie takto:

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí, zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.  Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností upravenú podľa  §13 ods. 1.“

       Zo znenia tohoto zákona vyplýva, že

1. všetky pôvodné nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu v k.ú. Hlboké sú zrušené.
2. Firma Delfin Real s.r.o. má síce právo na uzavretie zmluvy za určitých podmienok, ale žiadny vlastník nemá povinnosť takúto zmluvu uzavrieť. So svojim majetkom si každý môže nakladať ako uzná za vhodné a nikto mu nemôže rozkázať, komu ho má zveriť do užívania.
3. a či si pôvodný užívateľ plnil riadne a včas všetky svoje záväzky zo zmluvy  necháme na posúdenie  Vám ako vlastníkom.

PD Senica garantuje, že žiadny vlastník poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hlboké nemusí mať z tejto firmy strach, nemusí sa báť o svoj majetok, ak uzavreli nájomnú zmluvu s našim družstvom alebo iným poľnohospodárskym subjektom a nemusí túto zmluvu rušiť. Ak ste zverili svoju pôdu do našich rúk, PD Senica sa zaväzuje vyriešiť  možné nepríjemnosti, ktoré by prípadne mohli vzniknúť zo strany  firmy Delfin Real s.r.o.

S pozdravom                                                                       Peter Morávek 

                                                                                        Predseda PD Senica          

Na záver Vám želám Šťastný Nový rok 2015, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov Vám i celej Vašej rodine.                                                                                                                                                                                                                                            Rolník Hlboké s.r.o. - Pred Vianocami sme dostali, ako mnohí iní, výhražný list od spoločnosti Delfin real - bývalé Euroagro alebo Agrores alebo Štátne majetky.

Rozhodli sme sa na ist nereagovať a ignorovať ho pretože:

1. v liste je uvedených niekoľko poloprávd, ktoré zavádzajú, 2. citované paragrafy sú neúplné, 3. list je účelovo napísaný tak, aby vzbudil strach a vyvinul nátlak na podpísanie zmluvy s odosielateľom, 4. v liste je vyvíjaný tlak na obmedzenie osobného vlastníctva a slobodného rozhodovania, 5. list bol zaslaný všetkým vlastníkom pôdy v Hlbokom, teda aj tým, ktorí s EuroAgro nemajú nič spoločné, 6. nikto nedostal relevantnú nájomnú zmluvu od EuroAgro po ukončení pozemkových úprav v Hlbokom.

Spoločnosť, ktorá si roky neplnila riadne a včas záväzky vyplývajúce z uzavretých nájomných zmlúv, nemá právo na uzavretie nových nájomných zmlúv.

Naviac pozemkovými úpravami dovtedajšie zmluvy boli ukončené a bolo preto potrebné podpísať nové.

V tejto chvíli preto nebudeme reagovať na daný list a považujeme to za najlepšie riešenie.

Je samozrejme na zvážení každého jednotlivca, či podľahne nátlaku alebo nie.

V prípade otázok ma môžete kontaktovať cez email info@rolnikhlboke.eu.

Pekný zvyšok roka 2014,

Milan Hojsík


 

Vianočná besiedka ZŠ a MŠ

Základná a materská škola v Hlbokom vás srdečne pozývajú na vianočné vystúpenie detí a žiakov v nedeľu 14.12. 2014 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.
Na vystúpení si môžete zakúpiť výrobky s vianočnou tematikou, ktoré vyrábali učiteľky a deti v základnej a materskej škole.


 

Rozsvietenie vianočného stromčeka


 

Skládka konárov

Oznamujeme občanom, že môžu ešte do pondelka 1.12. 2014 priviesť orezané halúze na skládku konárov za kultúrnym domom. Konáre sa budú na budúci týždeň likvidovať.


 

Zmeny v cestovnom poriadku autobusovej dopravy od 14.12.2014

TTSK oznamuje, že v rámci optimalizácie autobusovej dopravy boli zrušené spoje č. 34 a 31 linky 205 407 Senica-Hlboké-Rovensko, ako náhrada dopravy bola TTSK navrhnutá zachádzka spoja č. 35 linky 205 415 Senica-Jablonica-Brezová pod Bradlom-Myjava. Spoj odchádza z autobusovej zastávky Senica, AS o 18:45 hod. a s príchodom do autobusovej zastávky Hlboké, kult. dom o 18:53 hod. a zastávky Hlboké, kostol o 18:55 hod. Uvedené zmeny vstúpia do platnosti 14. decembra 2014.


 

Výsledky komunálnych volieb v Hlbokom


 

Poďakovanie

Predsedníctvo Evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom pri príležitosti dokončenia výmeny strešnej krytiny na fare a prevádzaní architektonicko-historického výskumu ďakuje nasledovným organizáciám za spoluprácu:

Ministerstvu kultúry SR a Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave

Starostovi obce a Obecnému úradu v Hlbokom za celkovú spoluprácu a kladný prístup a finančnú pomoc v celkovej výške 3.331 €,

pánovi Lašákovi a firme Renovabau a pánovi Chodúrovi a firme Aproreal za projektovú dokumentáciu pri získavaní dotácie zo štátneho rozpočtu

PD Senica

Milanovi Knotkovi za požičanie lešenia

Myjavskému seniorátu ECAV a predsedovi stavebnej komisie Myjavského seniorátu Ing. Plačkovi a firme Kopinec za realizáciu

Ing. Smolákovej za prevádzaný výskum.

Ďalej ďakuje brigádnikom:

Pavlovi Koprlovi, Petrovi Jurčovi, Ivanovi Žákovi, Milanovi Kovárovi, Mirovi Petrášovi, Jánovi Šajánkovi ml., Jarmile Válkovej, Mirovi Ďurcovi, Dušanovi Marečkovi, Petrovi Klimkovi, Milanovi Pavlíkovi, Marcelovi Krištofovi, Rudolfovi Režnákovi, Jánovi Šajánkovi st., Pavlovi Juríkovi, Pavlovi Otépkovi, Igorovi Čobrdovi, Pavlovi Hyžovi.

Za prípravu stravy ďakuje:

Pani Šullovej, p.Zlochovej, p. Filípkovej,p. Klimkovej, pánovi Jurdákovi, p.Ladovičovi a p. Škarítkovi.

Cirkevný zbor ďalej ďakuje Milanovi Krčovi za rekonštrukciu elektro-inštalačného rozvodu v kostole.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


 

Hodová zábava


 

Ďalšia interaktívna tabuľa v ZŠ

Minulý týždeň naša základná škola obdržala z projektu, do ktorého sa zapojila, druhú interaktívnu tabuľu. Sme radi, že už máme v oboch triedach, v ktorých prebieha vyučovanie aj túto skvelú elektronickú pomôcku.


 

Pozemkové úpravy sú zapísané do katastra

Na základe Rozhodnutia č. j.: OU-SE-PLO/2014/1863 - schválenie vykonania/Hlb. bol dňa 29.10.2014 Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom vykonaný zápis údajov Projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Hlboké.


 

Hlboké je členom MAS Občianske združenie PODHORAN

s veľkou radosťou oznamujem občanom, že obec Hlboké je od dnes 1.11. 2014 riadnym členom MAS Občianske združenie Podhoran. Členmi tejto MAS-ky je okrem nás 14 obcí a to štyria naši susedia Prietrž, Osuské, Jablonica, Cerová, ďalej Hradište pod Vrátnom, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Jabloňové a Pernek. V minulom programovacom období každá z týchto obcí vyčerpala 150.000 € (rekonštrukcie obecných úradov, KD, námestí a ciest). Obec Hlboké v minulosti nebola členom žiadnej MAS, takže nemohla čerpať tieto prostriedky v rokoch 2007 – 2013. V novom programovacom období 2014 – 2020 už bude môcť Hlboké vďaka MAS čerpať eurofondy. Informácie o MAS Podhoran nájdete na stránke http://maspodhoran.webnode.sk/.
                                                                                                                                                               starosta


 

Predvolebné stretnutie v kultúrnom dome

Pozývam všetkých občanov, kandidátov na starostu a na poslancov OZ v komunálnych voľbách 2014 na spoločné predvolebné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 8. 11. 2014 o 18:00 hod. v KD.                 starosta

 

 

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Hlboké 15. novembra 2014


1. Miloš Čobrda, Ing., 38 r., starosta obce, nezávislý kandidát
2. Pavol Holejšovský, JUDr., 63 r., právnik, nezávislý kandidát
3. Andrea Knotková, Mgr., 38 r., sociálny pracovník, nezávislý kandidát


Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hlbokom 15. novembra 2014


Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
1. Miroslav Havel, Bc., 37 r., štátny zamestnanec, SMER-SD
2. Milan Hojsík, Mgr., MBA, 45 r., IT expert, projekt manager, nezávislý kandidát
3. Martin Chábela, Ing., 39 r., projektový manažér, SMER-SD
4. František Chrenek, Mgr., 52 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
5. Ľubica Juríková, Ing., 51 r., riaditeľka RP VÚB, a.s., nezávislý kandidát
6. Milan Kovár, 61 r., opravár, SMER-SD
7. Peter Kubík, 35 r., referent predaja, nezávislý kandidát
8. Andrej Medňanský, Ing, 35 r., logista, nezávislý kandidát
9. Drahotín Nečas, Mgr.,59 r., riaditeľ, SMER-SD
10. Ivana Petrášová, 41 r., kuchárka, čašníčka, nezávislý kandidát
11. Miroslav Sládek, Ing., 35 r., colník, nezávislý kandidát
12. Iveta Švárna, mjr., Ing., 37 r., hovorkyňa colného úradu, nezávislý kandidát
13. Oľga Žáková, 59 r., štátny zamestnanec, SMER-SD


 

Október - mesiac úcty k starším

Príhovor starostu obce

všetkých vás srdečne vítam na dnešnej oslave, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorá je určená Vám, skôr narodením. Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky rovnako. Neúprosne a neomylne ich prideľuje čas zo svojho náručia nám všetkým. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak, ako sa pominú letné dni a znenazdania prichádza jeseň, tak sa aj človek ocitá v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Niektoré spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň, ktorá hýri najkrajšími farbami, nájdu sa však aj vážne, či smutné obdobia. Pripomíname si a bilancujeme s Vami, čo všetko ste počas svojho života urobili pre svoje deti, rodinu, a pre našu obec. Ceníme si Vaše skúsenosti, životné múdrosti, vážime si Vaše vrásky, vlasy postriebrené šedinami, teplo v srdci, odovzdanosť dlane. Tešíme sa s Vami, že ste mali šťastie dožiť sa vyššieho veku. Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické schopnosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný elán. Verte, že krásu a pôvab Vášmu životu budú dodávať jedinečné okamihy šťastia, ktoré budeme prežívať spolu s Vami, našimi rodičmi, starými rodičmi... každý z Vás je milovaný, každý z Vás je potrebný. Každé obdobie života má svoje svetlé i tienisté stránky. Nenechajte sa domnelou tmou veku odradiť a ochudobniť o nádej na šťastie. A aj keď sa na oblohe Vášho života rozprestrú husté mraky, majte na pamäti, že za nimi sa ukrýva žiarivé slnko, ktoré jedného dňa určite vyjde.

Rád by som sa z tohto miesta poďakoval vedeniu Jednoty dôchodcov v Hlbokom za to, že sa aktívne stará o všetkých svojich členov, pripravuje pre nich rôzne činnosti, zájazdy, dovolenky a kultúrne podujatia. Ako starosta som naozaj hrdý, že máme v našej obci takýchto vzácnych ľudí. Želám vedeniu JDS veľa elánu, optimizmu, dobrej nálady a chuti do ďalšej práce, lebo je prínosom pre celú obec.

Prajem Vám všetkým, aby ste tých krásnych chvíľ ešte objavili v živote veľa, aby ste našli mier v srdci a pokoj v duši, aby Vás v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších a priateľov. Niekedy milé slovo a vďačný úsmev má cenu zlata. Prajem Vám, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť, s ktorou ste prežili tú aktívnu časť života vracali plným priehrštím v podobe milého slova a vďačného úsmevu. Prajem Vám krásnu, slnečnú jeseň života.


 

Hlboké je súčasťou osláv Roka Ľudovíta Štúra 2015

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 15.10. 2014 uznesením č.503/2014 vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015, pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Naša obec bude mať spolu s mestami Bratislavou, Zvolenom, Modrou a obcou Uhrovec osobitné postavenie v rámci územia Slovenska pri organizovaní osláv a čerpaní finančných prostriedkov. V uznesení bod C3 sa uvádza citujem:"Vláda SR odporúča starostovi obce Hlboké a predsedovi TTSK "zabezpečiť slávnostné otvorenie novej expozície budovy zrekonštruovanej evanjelickej fary v Hlbokom, do 30. septembra 2015". Som veľmi rád, že myšlienka zriadenia múzea v Pamätnej fare získala reálnu podporu vlády za ktorú som 4 roky bojoval. Do 30.9.2015 nie je veľa času a obec čaká v spolupráci s ECAV a TTSK neľahká úloha. Verím, že sa nakoniec podarí, aby bola svätyňa slovenského národa zrekonštruovaná s novou expozíciou. Komplexný, vládou schválený materiál nájdete tu.                                                                                                                                       starosta


 

Návrh nových cestovných poriadkov 2014/2015

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 1.10.2014 do 15.10.2014 budú na stránke TTSK v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2014/2015 k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou. Aktuálne cestové poriadky nájdete v priečinku Autobusové spojenia - Aktuálne CP, a návrhy nových CP v priečinku Návhr CP TTSK od 14.12.2014 do 12.12.2015.

(http://dev.trnava-vuc.sk/sk/doprava/cestovne-poriadky-v-primestskej-autobusovej-doprave)

Požiadavky zasielajte do 14.10. 2014 na obechlboke@obechlboke.sk.

PRIPOMIENKY OBCE HLBOKÉ K NÁVRHU NOVÉHO CESTOVNÉHO PORIADKU PODPORENÉ PETÍCIOU OBČANOV. DOPLNENIE POŽIADAVIEK K OPTIMALIZÁCII A ŽIADOSŤ OBCE HLBOKÉ O ZACHOVANIE SPOJOV č. 31 a 34 LINKY 205407.


 

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 2. októbra do pondelka 6. októbra 2014 bude za kostolom pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať :televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Upozornenie : do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny odpad, pneumatiky!


 

Poznávací zájazd - Poľsko

V dňoch 9. a 10. septembra zorganizovala Jednota dôchodcov v Hlbokom poznávací zájazd do Poľska. Prehliadka Krakowa sa začala hneď po príchode v doobedňajších hodinách. Po prehliadke kráľovskej uličky a Rynku – najväčšieho námestia v strednej Európe sme vzhliadli na krásny orloj v priestoroch niekdajšej univerzity. Poobede nasledovala prehliadka zámku Wawel s Katedrálou sv. Václava a sv. Stanislava.

Druhý deň ráno sme navštívili soľnú baňu Wieliczku. V soli sú vytesané sály s kaplnkami, sochami a freskami. Pod povrchom sme zotrvali vyše troch hodín, prešli 3,5 km a zostúpili do hĺbky 136m. Sprievodca ocenil vytrvalosť našej skupiny, keďže všetci účastníci bez ohľadu na vek zvládli celú dĺžku trasy so všetkými prevýšeniami a nespočetným množstvom schodov.

V poobedných hodinách sme navštívili pozostatky koncentračného tábora Oswiecimu kde sme vzdali úctu obetiam. Počas celého zájazdu nás sprevádzala pani sprievodkyňa Majka z cestovnej kancelárie CK Mária. Svojim milým a srdečným prístupom si získala pozornosť, ale aj veľké uznanie od všetkých účastníkov. V šťastí a zdraví nás v neskorých večerných hodinách priviezol domov RNDr. Pavol Jediný a celú cestu sa staral o naše pohodlie, bezpečnú jazdu a cez prestávku aj o dobrú kávičku. Môžeme si navzájom poďakovať za krásny zážitok, dobrú atmosféru a zájazd zorganizovaný na jednotku! Fotografie zo zájazdu nájdete vo fotogalérii.


 

Oznam VTSÚ o skúšobných streľbách


 

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa

V okrese Senica sa MIESTAMI očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 35 - 70 mm v čase od 11.9. 2014 6:00 do 12.9.2014 12:00 hod. Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.


 

Prerušenie distribúcie elektriny

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2010 Z.z. o energetike v platnom znení oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v utorok 16. 9. 2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. Zoznam domov nájdete tu.


 

Ručne maľovaná mapa Záhoria

Obec Hlboké sa zapojila do projektu ručne maľovanej mapy Záhoria, ktorý realizovalo vydavateľstvo CBS. Hlavným cieľom projektu je propagácia regiónu Záhoria a zlepšenie informovanosti pre návštevníkov. V obci bude umiestnená informačná tabuľa s mapou Záhoria. Kliknutím na obrázok sa mapa otovrí.


 

Začiatok nového školského roka v ZŠ a MŠ

Prázdniny utiekli ako voda a dnes 2. 9. 2014 sme zahájili nový školský rok 2014/2015. Som rád, že aj napriek problémom sa cez prázdniny podarilo vymaľovať interiér ZŠ, nainštalovať nové osvetlenie do tried a na chodbu v ZŠ, osadiť nové kryty na radiátory v MŠ. Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom, ktorí pomohli škole pri prácach. Pánovi Jozefovi Jánošíkovi za vymaľovanie ZŠ, rodine Majkútovej za nemalú finančnú podporu, pánovi Lukášovi Sivákovi i Miroslavovi Petrášovi za nainštalovanie osvetlenia, rodine Šullovej za vybavenie osvetlenia a firme OMS. V neposlednej rade ďakujem aj pani riaditeľke ZŠ za jej aktivitu pri zabezpečení hore uvedených prác. ZŠ ešte začiatkom školského roka dostane dve nové interaktívne tabule z podaných projektov. Obec Hlboké podala dva projekty na zateplenie budov školy, úradu a KD na Environmentálny fond v celkovej hodnote 250.000 €. Ak bude projekt zateplenia budov školy úspešný, tak škola bude mať za sebou kompletnú rekonštrukciu. Žiakom ZŠ želám veľa úspechov v štúdiu, lebo vzdelanie je základným pilierom pre ich úspešný život. Deťom v MŠ želám veľa radostných a nezabudnuteľných chvíľ v MŠ a pani učiteľkám želám, aby sa im darilo pri výchove a vzdelávaní všetkých detí.                                          starosta

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Výstava chovateľov 2014

Touto cestou chcem poďakovať našim chovateľom za zorganizovanie tohtoročnej výstavy. Behom dvoch dní sme mohli vidieť výsledky ich celoročnej práce. Blahoželám všetkým, ktorí získali ocenenia. Do ďalšej práce im želám veľa elánu a chovateľských úspechov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.                                                                                                                                starosta


 

Oslavy 70. výročia SNP

Dňa 28. augusta sme si pripomenuli 70. výročie SNP položením vencov k pomníkom padlých hrdinov na cintoríne v Hlbokom a pri kostole. Ďalej sme sa zúčastnili osláv pri pamätníku SNP v Prietrži u Rehušov. Po slávnostných príhovoroch predstaviteľov vlády a samosprávy bola zapálená vatra. Pri tejto príležitosti sme navštívili Múzeum roľníctva a Dom s expozíciou z dejín Prietrže. Touto cestou chcem poďakovať pani starostke z Prietrže, za pozvanie a všetkým, ktorí sa zúčastnili spomienkových slávností. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                                                           starosta


 

Nová informačná tabuľa pri starom hrobe Dr. J. M. Hurbana

Pri starom hrobe Dr. Jozefa Miloslava Hurbana bola osadená nová informačná tabuľa, ktorá obsahuje krátku históriu, dobové fotografie, vyzvanie na vyhlásenie zbierky na pomník. Najväčšiu časť tabule tvorí zoznam darcov, ktorý prispeli na pomník a boli zverejnení v Národných novinách v rokoch 1890 - 1892. Som rád, že aj týmto príblížime históriu pôsobenia Dr. J.M. Hurbana návštevníkom, ale i obyvateľom Hlbokého.                                                                                                       starosta


 

Výstava chovateľov


 

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Hlboké vyhlasuje v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. výberové konanie na miesto:

vedúca školskej jedálne a vychovávateľka v školskom klube

Pracovná pozícia je na 0,5 úväzku vedúca školskej jedálne a 0,5 úväzku vychovávateľka v školskom klube. Bližšie informácie nájdete tu.


 

Oslavy 70. výročia SNP

Pozývam všetkých občanov na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania. Položením vencov vzdáme česť a vďaku padlým hrdinom v Hlbokom a zúčastníme sa osláv pri pamätníku SNP v Prietrži. Stretneme sa vo štvrtok 28. augusta 2014 o 17:00 hod. pri pomníku na cintoríne v Hlbokom. O 17:20 hod. odchádza z námestia autobus do Prietrže k Rehušom, kde sa zúčastníme pripraveného programu. Autobus je pre všetkých účastníkov zdarma.

                                                                                                     starosta


 

Staršie oznamy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2014

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť (nákup, darovanie, dedičstvo), prípadne im zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti, že sú povinní podať v termíne do 31. 1. 2015 daňové priznanie. Takisto občania, ktorí nedali do prenájmu poľnohospodársku pôdu PD Senica, firme Rolník Hlboké s.r.o., alebo iným užívateľom, sú povinní za túto pôdu podať daňové priznanie do konca tohto mesiaca. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na Obecnom úrade v Hlbokom, kde sú k dispozícii tlačivá.


 

Divadelné predstavenie JDS


 

Podané projekty na opravu Pamätnej fary, kostola a oslavy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Hlbokom v spolupráci s obcou Hlboké podali dva projekty na Ministerstvo kultúry SR v programe "Obnovme si svoj dom". Prvý projekt sa týka opravy Pamätnej fary, a to obnovy fasády a výmeny historických okien v súlade s uskutočneným architektonicko-historickým výskumom. Celkové náklady projektu sú 46.181 €. Druhý podaný projekt je na vypracovanie statického projektu budovy kostola v hodnote 3.604 €. Obec Hlboké podala na Ministerstvo kultúry SR v programe "Nehmotné kultúrne dedičstvo" projekt na zabezpečenie osláv pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra, v celkovej hodnote 14.550 €. Oslavy sa uskutočnia v nedeľu 27. septembra 2015 v Hlbokom a sú zaradené medzi 10 najvýznamnejších udalostí v Roku Ľudovíta Štúra. Slávnostné otvorenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa uskutoční v stredu 28.1. 2015 o 14:00 hod. na Bratislavskom hrade. RTVS bude vysielať priamy prenos na prvom programe. Všetky potrebné informácie o ROKU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA nájdete tu.


 

Spoločný zápis detí narodených v roku 2014

V sobotu 31.1. 2015 sa v obradnej sieni obecného úradu uskutočnil spoločný zápis detí narodených v roku 2014 do Pamätnej knihy obce. Rodičom želám veľa úspechov vo výchove detí, aby sa Vám i Vašim deťom splnili všetky túžby a sny. Želám Vám, aby ste vo svojom rodinnom kruhu žili šťastne, aby ste mali zo svojich detí vždy len radosť a potešenie a aby bolo Hlboké pre Vás i Vaše deti vždy dobrým a milovaným domom.                                                                                             starosta


 

Detský karneval


 

Výsledky referenda o rodine v Hlbokom


 

Slávnostné otvorenie novej klubovne JDS

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Výročná členská schôdza JDS

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Zber konárov a haluzí

Oznamujeme občanom, že od dnes 9.3. 2015 je možné ostrihané konáre a haluze vyviesť na spevnenú plochu za kultúrnym domom v smere od bytoviek. Zber sa končí v utorok 31. marca 2015!


 

Kolískou spisovnej slovenčiny a pamätníkom jej zrodu je obec Hlboké

Schôdzka v Hlbokom bola rozhodujúcim medzníkom vo vývine nášho spisovného jazyka.

Bratislava 14. marca (TASR) - Obec Hlboké leží necelých päť kilometrov juhovýchodne od Senice. Do našej národnej histórie sa zapísala viacerými historickými udalosťami. Je kolískou spisovnej slovenčiny a pamätníkom zrodu jej literárnej podoby.

Celý článok nájdete tu.


 

Pripomienka 198. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana

Pozývam všetkým občanov, aby sme si spoločne pripomenuli už 198. výročie narodenia najbližšieho spolupracovníka Ľudovíta Štúra a najaktívnejšieho zo štúrovcov Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Stretneme sa vo štvrtok 19. marca 2015 o 17:00 hod. pri mohyle.                                                                           starosta


 

Deň učiteľov

28. marca si každoročne pripomíname výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou. Na prvej priečke stojí učiteľ  milujúci deti i svoju prácu, hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantný k nedostatkom a slabostiam rodičov i žiakov, dôsledný v nárokoch na svoje výkony i výkony zverených žiakov, rešpektujúci  individualitu žiakov i kolegov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce. Deti sú klenot, ktorý si zaslúži prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou obetavou prácou vybrúsi z nich drahokamy zdobiace ľudský rod.

             Ďakujem vám všetkým, ktorí odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý, vzdelaný absolvent našej školy. Prajem vám k vášmu  sviatku  zdravie, správnu motiváciu, ľudskú , kolegiálnu klímu v našej škole. Nech sa vám podarí naplniť krédo:

Dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov.                                          starosta


 

Beh okolo Hlbokého

 


 

Zmena termínu vývozu odpadu


 

Jarné upratovanie obce

Dôvody pre jarné upratovanie si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


 

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom pozýva vás, bratia a sestry na Služby Božie v kostole:

Zelený štvrtok 2.4. 2015 o 17:00 hod. s Večerou Pánovou

Veľký piatok 3.4. 2015 o 9:30 hod. s pašiami o 9:30 hod.

Veľkonočná nedeľa 5.4. 2015 o 9:30 hod, večiereň o 18:00 hod..

Veľkonočný Pondelok 6.4.2015 o 9:30 hod. s Večeru Pánovou.

Všetkým prajeme požehnané Veľkonočné sviatky, mnoho radosti zo vzkrieseného Pána, nech vás naplní svojim pokojom, ktorý premáha svet. Amen


 

Pripomienka 70. výročia oslobodenia obce

Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce. Obec Hlboké bola oslobodená dňa 6. apríla 1945 okolo 14:00 hodine Červenou armádou. Stretneme sa v utorok 7. apríla 2015 o 18:00 hodine pred obecným úradom.                                          starosta


 

Veľkonočné želanie


 

Beh okolo Hlbokého - výsledky

V sobotu 4. apríla 2015 sa konal jubilejný už 25. ročník Behu okolo Hlbokého. Na podujatí sa zúčastnilo 95 detí a 160 bežcov v hlavnom preteku. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii pretekov. Ďakujem sponzorom, firme Senické a skalické pekárne, a.s. a PD Senica za občerstvenie. Blahoželám všetkým víťazom a teším sa na ďalší ročník behu. Kompletné výsledky nájdete tu. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                          starosta


 

Pripomienka 70. výročia oslobodenia obce

Dnes 7. apríla 2015 sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce. Naša obec bola oslobodená 6. apríla 1945 okolo 14 hod. Červenou armádou. Položením vencov a zapálením sviečok sme si uctili a vzdali vďaku všetkým hrdinom, ktorí sa zúčastnili oslobodzovacích bojov. Príhovor starostu si môžete prečítať tu. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                    starosta


 

Jarné upratovanie okolia obce

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili jarného upratovania obce. Fotografie nájdete vo fotogalérii.                                                                                     starosta


 

Zájazd na hrad Devín

Obec Hlboké v spolupráci s Jednotou dôchodcov a Cirkevným zborom ECAV v Hlbokom Vás pozývajú na autobusový zájazd na Národné slávnosti na Devíne. Zájazd sa bude konať v sobotu 25. apríla 2015 s odchodom o 7:30 hod. z námestia pred obecným úradom. Cena zájazdu je 2 € na osobu. Predpokladaný návrat je plánovaný v podvečerných hodinách. Nahlásiť sa môžete na obecnom úrade.                                                                                                                           starosta


 

Kontajner na nebezpečný odpad

   Oznamujeme občanom, že od pondelka 20. 4. 2015 do štvrtku 23. 4. 2015 bude za kostolom pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatrí objemný a komunálny odpad, ani pneumatiky!


 

Výsledky Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 16.4.2015 sme sa už po piatykrát stretli na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú organizovala Základná škola Hlboké a obec Hlboké v spolupráci s obcami Dojč a Smrdáky i Maticou Slovenskou. Zúčastnilo sa 28 najnadanejších žiakov z 20-tich škôl senického a skalického okresu.

Za 3.ročník sa na 1. mieste umiestnila Monika Kaňová z I. ZŠ Senica, na 2. mieste Simona Parízková z II. ZŠ Senica, na 3. mieste Katka Poláková z IV. ZŠ Senica.

Za 4. ročník sa na 1. mieste umiestnil Timotej Vričan zo ZŠ Smrdáky, na 2. mieste Andrea Šimeková zo ZŠ Gbely, na 3. mieste Ema Chovancová zo ZŠ Cerová.

Základnú školu Hlboké reprezentoval žiak 4. ročníka Sebastián Sivák, ktorý sa umiestnil na peknom 8. mieste.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní olympiády, najmä však jej tvorcom a iniciátorom pani Mgr. Eve Valachovičovej z Obvodného školského úradu v Trnave, pani starostkám z obcí Smrdáky a Dojč, pani PaedDr. Jana Štefancovej, riaditeľka súkromnej ZŠ v Skalici, pani PaedDr. Žanete Pikartovej, zo ZŠ Sadová Senica, vedúcemu oblastného pracoviska Matice Slovenskej v Holíči pánovi Pavlovi Mihálovi a v neposlednom rade riaditeľke ZŠ Smrdáky Mgr. Denise Mihálovej a zastupujúcej riaditeľke v ZŠ Hlboké pani Mgr. Danke Textorovej. Ešte raz gratulujem všetkým víťazom a teším sa na ďalší ročník. Fotografie nájdete vo fotogalérii.                    starosta


 

Pozvánka na futbalový zápas na domácom ihrisku


 

Pozvánka na stavanie mája


 

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov lesa Šalamún


 


 

Oznam pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Poľnohospodárske družstvo Senica a firma Rolník Hlboké s.r.o. upozorňujú vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorým v týchto dňoch prichádzajú nájomné zmluvy od spoločnosti DELFIN - REAL, s.r.o., aby si preverili, či už na pozemky v ich vlastníctve nemajú uzavretú novú nájomnú zmluvu s PD Senica alebo Rolníkom Hlboké s.r.o. alebo iným subjektom. V prípade duplicitne uzatvorených nájomných zmlúv môžu byť považované obidve za neplatné a nedostanú vyplatené nájomné za predmetné pozemky.


 

Výlet na Devín

V sobotu 25. apríla 2015 sme sa zúčastnili Národnej slávnosti na Devíne pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015. Zájazdu sa zúčastnilo 39 účastníkov. Pamätný výstup štúrovcov na Devín sa uskutočnil 24.4.1836, na ktorom štúrovci sľúbili vernosť Slovenskému národu a prijali slovanské mená. Touto cestou sa chcem poďakovať za spoluorganizovanie zájazdu Jednote dôchodcov a Cirkevnému zboru ECAV v Hlbokom. Fotografie zo zájazdu nájdete vo fotogalérii.                                          starosta


 

Krojované stavanie mája 30.4.2015

Stavanie mája je v našej obci neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho a spoločenského života. Máj je symbolom lásky, života a prebúdzajúcej sa sily jari. Chcem sa touto cestou poďakovať MŠ a ZŠ za pekný kultúrny program, Poľnohospodárskemu družstvu Senica za máj a jeho postavenie, členom DHZ za pomoc pri stavaní mája, všetkým členom krojovaného sprievodu za udržiavanie krásnej ľudovej tradície a v neposlednej rade zamestnancom obce. Fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii.  starosta


 

Deň matiek


 

Pozvánka na výstavu starých kočíkov a hračiek


 

Deň detí v Hlbokom


 

Poďakovanie

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali na Dni detí 2015. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Rekonštrukcia Pamätnej fary

     Dnes 10.6.2015 sa začali práce na rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiatky Pamätnej fary. Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou Hlboké podali žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom. Hodnotiaca komisia podporila projekt sumou 14.000 € a minister kultúry sumou 16.000 €. Schválené žiadosti si môžete pozrieť tu. Rekonštrukcia bude pozostávať z kompletnej výmeny všetkých okien, sanačných prác a obnovy fasády v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Trnava. Obnova  Pamätnej fary je prípravou na celonárodné oslavy pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015, ktoré sa budú konať v Hlbokom 27. septembra 2015.            starosta
 


 

Kontajner na šatstvo

Technické služby Senica a.s. oznamujú občanom, že od štvrtka 25.6. 2015 do pondelka 29.6.2015, bude za kostolom pristavený kontajner určený pre zber šatstva.


 

Rekonštrukcia obecného úradu

V pondelok 15.6.2015 sa začala rekonštrukcia budovy obecného úradu z dvoch pohľadových strán od cesty. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu okien a dverí, chemickú sanačnú injektáž, zateplenie stien, zhotovenie predsadeného sokla s obkladom, novú fasádu a vystavanie nového múru pri ceste. Obec Hlboké má podaný projekt, na Ministerstve financií SR na individuálne potreby obcí, v ktorom je plánované dokončenie rekonštrukcie celej budovy.                                      starosta


 

Westernový deň v Hlbokom

Druhý ročník Westernového dňa v Hlbokom bol opäť nezabudnuteľný. Jazdci na koňoch ukážkami svojej šikovnosti zaujali všetkých návštevníkov. V súťaži zručnosti sa na druhom mieste umiestnila domáca jazdkyňa Miriam Kubíková. Kôň Fargo zo seriálu Divoké kone nesklamal a predviedol famózne kúsky a nielen jeho, ale aj úžasnú šou s bičmi, odmenili diváci neutíchajúcim potleskom. Z koníkov sa potešili najmä deti, ktoré sa mohli na nich aj povoziť. V neposlednom rade ďakujem poslancovi Petrovi Kubíkovi s rodinou a OZ PRE KRAJŠIE HLBOKÉ za spoluorganizovanie akcie, poslankyniam Ivane Petrášovej, Ing. Ľubici Juríkovej a Ing. Ivete Zlochovej za pomoc pri príprave a priebehu celej akcie. Dúfam, že aj ďalšie ročníky nesklamú a prilákajú opäť množstvo návštevníkov a milovníkov koní. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.           starosta

 

Pozvánka na Westernový deň v Hlbokom


 


 

2 milión návštev na web stránke

Dnes 23.6.2015 mala webová stránka našej obce už 2.000.000 pozretí.

Oficiálna stránka bola spustená začiatkom roka 2011.

 


 

Rozlúčka s predškolákmi

     "V škole nás čaká trieda, v tej triede moderná krieda, má-mi-mú a me učiť sa budeme, milá škôlka s tebou sa lúčime". Takto sme sa za prítomnosti rodičov, starostu obce a členov rady školy slávnostne rozlúčili s predškolákmi . Chlapci dostali darčeky, knihy a OSVEDČENIA  o ukončení predprimárneho vzdelávania.


 

Turnaj ulíc 2015

Gratulujem víťazom z ulice SNP.                         starosta


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Celý dokument nájdete tu: strana 1 a strana 2.


 

Ďalší úspešný projekt - kamerový systém

Naša obec bola úspešná v projekte na vybudovanie kamerového systému v obci. Rada vlády rozhodla dňa 15.6.2015 o rozdelení finančných prostriedkov. Obec žiadala 8.900 €, a táto suma jej bola pridelená v plnej výške.  Spoluúčasť obce na projekte je cca 2.300 €. Budeme monitorovať 10 stanovísk - verejných priestranstiev (obecný úrad, Pamätnú izbu, Pamätnú faru a kostol, školu, KD, ihrisko TJ, Park J.M. Hurbana s fontánou, mohylu, altánok, cintorín). Kamery budú nahrávať záznam na disky a v prípade potreby sa poskytne záznam polícii pri vandalizme, alebo inej trestnej činnosti. Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť tu.     starosta


 

Zrekonštruované toalety pod obecným úradom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia WC pod obecným úradom je dokončená. Verejné toalety boli vo veľmi zlom stave, preto obec pristúpila k ich kompletnej rekonštrukcii. Boli vymenené všetky zárubne a dvere, toaletné misy a umývadlo, osadené dva pisoáre a nové obklady a dlažba. Práce realizoval pán Ján Horňák z Hlbokého a zamestnanci obce. Ďakujem poslancovi Petrovi Kubíkovi za bezplatnú inštaláciu sanity. Toalety budú slúžiť pre návštevníkov, zájazdy a akcie poriadané obcou. Kľúče budú k dispozícii na obecnom úrade. Celkové náklady na rekonštrukciu, vrátane materiálu a prác, boli 2.176 €, hradené z rozpočtu obce.           starosta


 

 

 172. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny

V týchto dňoch si pripomíname 172. výročie kodifikácie spisovného jazyka. V pamätných dňoch 11. - 16. júla 1843 došlo k dohode o uzákonení spisovného jazyka na spoločnej schôdzke Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu na fare v Hlbokom. Za základ spisovnej slovenčiny prijali stredoslovenské nárečie a uzniesli sa na fonetickom pravopise. Už na jar 1843 napísal J.Kráľ v slovenčine Dumu bratislavskú. Rok 2015 bol pri príležitosti 200. výročia narodenia Vládou SR vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. V Hlbokom budú pri tejto príležitosti celonárodné oslavy v nedeľu 27. septembra 2015.

        


 

Slávnosť konfirmácie v Hlbokom - 19.7. 2015

Evanjelický cirkevný zbor v Hlbokom sa 7. nedeľu po Trojici zhromaždil na Služby Božie aby prežil konfirmáciu piatich mladých bratov a jednej sestry. Tieto dietky, ktoré boli u nás ako deti pokrstené, boli po konfirmačnom sľube konfirmované: Adrian Vandelia , Damián Švárny , Sebastian Kovár, Filip Ioan Iurek , Jana Sabová, Matúš Chropovský. Konfirmandi predniesli prosbu o odpustenie Pánovi, cirkvi a rodičom, zaspievali tri mládežnícke piesne  a vyznali Vieru všeobecnú kresťanskú a na záver sa poďakovali znovu Pánovi, cirkvi, rodičom a sestre farárke Mgr. Anne Ďurcovej.

Konfirmačný príhovor založila sestra farárka na texte z 5. Mojž. 6, 4-15. Na základe veľkého prikázania lásky k Bohu pripomenula mladým bratom a sestre život v Božej láske nasledovať podľa príkladu Pána Ježiša Krista. Konfirmandi dostali rozpomienku s biblickým textom a požehnanie. V mene cirkevného zboru im poblahoželal brat dozorca Peter Válka  a odovzdal každému knihu pre konfirmandov.

Nasledovala Večera Pánova. Pred ňou sestra farárka posvätila nový kalich k Večeri Pánovej, ktorý darovali rodičia konfirmandov. Text k Večeri Pánovej zaznel  z  Evanjelia Jn. 15, 16. Sestra farárka pripomenula konfirmandom, že prvý krát pristupujú k Večeri Pánovej s pokáním a nemajú žiť pre seba a svoj prospech, ale poznať Božiu milosť v obeti Pána Ježiša. Lebo život v láske je Božím darom, ale zároveň požiadavkou dávať ďalej ovocie Evanjelia a ovocie spásy. Na záver konfirmandi zaspievali pieseň a poďakovali sestre farárke za trpezlivosť pri ich vyučovaní. K Večeri Pánovej pristúpili rodičia a krstní rodičia a bratia a sestry zo zboru. Na záver sestra farárka poďakovala za všetky milodary za ozvučenie obecnému úradu a bratovi kameramanovi  Robertovi Martinákovi z Vrboviec, ktorý vyhotovil video záznam z našej slávnosti. Po skončení Služieb sme sa odfotili pred oltárom z našimi konfirmandmi na pamiatku do cirkevnej kroniky. Účasť na konfirmácii po 4. rokoch bola veľká. Prežili sme radostný krásny deň a dúfame že takých dní ešte bude viac.

                                                                                               Mgr. Anna Ďurcová, námestná farárka


 

Zájazd na Hontiansku parádu do Hrušova

je kvôli malému záujmu zrušený!!!


 

Nové číslo Hlbockých pohľadov

Oznamujeme občanom, že je na predaj ďalšie číslo obecných novín Hlbocké pohľady. Noviny si môžete zakúpiť už dnes 4. 8. 2015 na Obecnom úrade v Hlbokom. Cena výtlačku je 0,50 €. Môžete si prečítať informácie zo života obce, základnej a materskej školy, duchovné okienko a spoločenskú kroniku.


 

Naša obec sa zapojila do projektu DCOM

Obec Hlboké sa zapojila do národného projektu DCOM. Cieľom tohto národného projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti. Obec v rámci projektu dostala novú výpočtovú techniku a to dva počítače, dva notebooky so softvérom a multifunkčné zariadenie. Bližšie informácie o projekte nájdete tu.                starosta


 

Poľovnícka zábava


 

Kniha o Podhorane

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade zakúpiť novú publikáciu o Miestnej akčnej skupine PODHORAN, ktorej členom je aj naša obec. Publikácia predstavuje to najlepšie a najzaujímavejšie, čo sa v 15 dedinkách na úpätí Malých Karpát a v údolí Myjavy nachádza. Obci Hlboké je venovaných 10 strán. Cena výtlačku je 5 €/ks.


 

Prerušenie elektriny

 

Oznamujeme občanom, že dňa 16.9.2015 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonania plánovacej práce na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. v nasledujúcej lokalite. Prerušenie dodávky elektriny bude v čase od 9:00hod do 14:00 hod

 

Prerušenie distribúcie elektriny lokalita obec dňa 16.9.2015

Prerušenie distribúcie elektriny lokalita obec dňa 16.9.2015

 

 


 

Oslavy 71. výročia SNP

Pozývam všetkých občanov na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 71. výročia SNP. Položením vencov vzdáme vďaku a česť padlým hrdinom v Hlbokom a zúčastníme sa osláv pri pamätníku SNP v Prietrži. Stretneme sa v piatok 28.8.2015 o 16:30 hod. pri pomníku na cintoríne v Hlbokom.  O 17:00 hod. odchádza autobus do Prietrže k Rehušom, kde sa zúčastníme pripraveného programu. Autobus je pre všetkých účastníkov zdarma.                             starosta


 

Výstava holubov, králikov a hydiny

Gratulujem úspešným chovateľom, ktorí získali poháre za čestné ceny a šampiónov výstavy. Ďakujem všetkým organizátorom za zorganizovanie ďalšej úspešnej výstavy, najmä však predsedovi pánovi Jaroslavovi Krištofovi za dlhoročný prínos a aktívnu prácu v organizácii, ktorý bol ocenený najcennejším pohárom výstavy. Želám Vám veľa ďalších úspechov.                               starosta

 


 

71. výročie SNP

Dňa 28.8.2015 sme položením vencov  vzdali hold našim predkom, bojaschopným, odvážnym a  prostým ľuďom, ktorí svojou statočnosťou a odhodlaním bojovať za slobodu, spravodlivosť a demokraciu položili svoje životy a nebáli sa ísť v ústrety nepriateľovi a preto patrí naša vďaka práve týmto hrdinom, ktorí žili a umierali pred nami a statočne  písali naše dejiny zo vztýčenou hlavou.Ďakujem všetkým účastníkom za to, že nezabúdajú na historické udalosti vďaka ktorým sa Slovensko zaradilo medzi vyspelé demokratické štáty sveta.                             starosta

                                                                                           

 


 

Stretnutie jubilantov


 

Rekonštrukcia Pamätnej fary je dokončená

S obnovou Pamätnej fary sa začalo už v roku 2014. Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali v roku 2013 projekt na Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom na opravu strechy a fasády. Projekt bol úspešný s dotáciou 17.200 €. CZ ECAV v Hlbokom z tejto dotácie realizoval rekonštrukciu strechy fary za cenu 19.051 € a architektonicko-historický výskum fasády, ktorý vypracovala pani PhDr. Mária Smoláková, CSc. za cenu 1.485 €. Obec prispela cirkevnému zboru sumou 3.331 €. Práce na rekonštrukcii strechy realizovala firma Miroslav Kopinec z Kostolného. V roku 2014 bola podaná ďalšia žiadosť na MK SR v tom istom programe na opravu fasády, sanáciu budovy a výmenu okien. Hodnotiaca komisia pridelila projektu 14.000 € a minister kultúry  Mgr. Marek Maďarič ďalších 16.000 €. Práce realizovala firma RENOVABAU s.r.o. z Hlbokého. Celkové náklady dosiahli sumu 35.990 €, pričom cirkevný zbor dostal od cirkvi pôžičku vo výške 5.000 € a obec prispela 1.000 €. Všetky stavebné práce boli realizované v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Obidve firmy vykonali kvalitnú a odbornú prácu, s ktorou môžeme byť všetci nadmieru spokojní. Celkové náklady na obnovu fary sú 56.526 €. Rekonštrukcia fary vrátila budove architektonický vzhľad, ktorý mala za čias Jozefa Miloslava Hurbana. Ako kurátor cirkevného zboru a starosta obce ďakujem všetkým, ktorí nezištne prispeli vykonanou prácou, v prvom rade dozorcovi cirkevného zboru Petrovi Válkovi, presbyterom a všetkým ostatným. Najvyššia vďaka však patrí Pánu Bohu za jeho pomoc a požehnanie.


 

Poďakovanie za opravu altánku

Touto cestou sa chcem v mene obce poďakovať pánovi Ing. Mariánovi Cerovskému a JUDr. Jánovi Mihálovi za opravu vandalizmom poškodeného altánku v Krúžku. Som veľmi rád, že sú v našej obci ľudia, ktorí majú srdce na pravom mieste a dokážu nezištne pomôcť.            starosta


 

Slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J.M. Hurbana


 


 

Rekonštrukcia obecného úradu je dokončená

Dňa 23.9.2015 bola dokončená čiastočná rekonštrukcia budovy obecného úradu z troch strán. Práce realizovala firma KLT stav s.r.o. z Hlbokého. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien, vstupných dverí,  zateplenie dvoch strán budovy, vystavanie nového múru oproti požiarnej zbrojnici, chemickú injektáž, anglické dvorce, predsadený sokel, chodník, výmenu mreže na pošte, renováciu prístrešku, marmolit na sokle a múriky, zvody z odkvapov, osadenie nových smaltovaných tabulí, úsporných svietidiel a nového 3D nápisu. Táto rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu obce, vďaka dobrému hospodáreniu.                                                                 starosta


 

Krojová zábava


 

Poďakovanie

Obec Hlboké a evanjelický cirkevný zbor ďakujú všetkým občanom a organizáciám, ktorí prispeli k úspešnému priebehu Osláv Roka Ľudovíta Štúra, všetkým, ktorí prišli oblečení v krojoch i tým, čo pomohli brigádnickou prácou pri upratovaní fary, kostola a obce alebo napečením koláčikov. Ďakujeme aj hlbockým hasičom za pomoc a riadenie dopravy.


 

Zájazd do Srbska

Obec Hlboké organizuje trojdňový družobný zájazd do dediny Padina, vo Vojvodine v Srbsku na oslavy 200. výročia narodenia Ľ. Štúra pod záštitou Veľvyslanca SR v Belehrade. Odchod autobusu bude v utorok 27.10.2015 o 7:00 hod. z námestia. Plánovaný príchod je v piatok 30.10.2015 ráno. Cena dopravy autobusom je 40 € na osobu pri plne obsadenom autobuse. Ubytovanie bude zabezpečené.

PROGRAM:

1.deň: 27.10.2015 utorok

Príchod do Padiny, privítanie, rozdelenie do rodín, alebo ak získajú priatelia zo Srbska financie na projekt, tak v ubytovacom zariadení.

2.deň: 28.10.2015 streda

10.00 – 12.30hod. Návšteva Slovenského Etnomúzea Petráš, (Pavel Petráš)

Návšteva kostola, etnodomu ( Zuzka Masariková)

12.30 – 13.00 hod.hod.zastavenie pri studni ( Pavel Povolný Juhás – insitný  maliar)

13.00 – 14.30hod. Obed

14.30 – 16.30hod. Návšteva Galérií v Kovačici, busty Dr. Bulíka – zakladateľa Matice Slovenskej v Juhoslávií

16.30hod. príprava na slávnostný večer

18.00 – 19.30hod.Slávnostný  večer  venovaný  výročiu  200 rokov narodenia  ĽŠ, záštitu nad prípravou a realizáciou akcie prevzal Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade JUDr. Ján Varšo, CSc.

Večera a spoločný večer

3.deň: 29.10.2015 štvrtok

10.00hod. cesta do Belehradu – návšteva Kamelegdana – pevnosti, Chrámu svätého Sávu, obhliadka mesta, nákupy v obchodnom centre

18.00hod. Odchod do Padiny

Večera, rozlúčka s priateľmi

Odchod na Slovensko.


 

Zber konárov a haluzí

Oznamujeme občanom, že od dnes 2.10. 2015 je možné ostrihané konáre a haluze vyviesť na spevnenú plochu za kultúrnym domom v smere od bytoviek. Zber sa končí v nedeľu 1. novembra 2015! Zozberané haluze spracujú Technické služby Senica, a.s. vo svojej kompostárni Čáčov.


 

Zájazdy do Uhrovca aj Padiny sú zrušené, kvôli malému záujmu.

Zájazd na celonárodné oslavy v Uhrovci

Obec Hlboké organizuje zájazd na celonárodné oslavy v Uhrovci, ktoré sú vyvrcholením osláv Roka Ľudovíta Štúra 2015. Zájazd sa uskutoční v sobotu 24.10.2015 s odchodom autobusu o 6:30 hod. z námestia pred obecným úradom. Cena zájazdu je 9 € na osobu. Predpokladaný odchod z Uhrovca je o 18:00 hod. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade.

 


 

Ďakovné listy za usporiadanie osláv

 


 

Mesiac úcty k starším

        V mene všetkých občanov našej obce chcem Vám milí seniori naozaj úprimne a zo srdca poďakovať, za všetko čo ste pre našu obec urobili a robíte. Prešli ste dlhú cestu životom, na ktorej ste museli prekonávať rôzne prekážky, ktoré Vám život do cesty postavil. Prežiť trápenia a skúšky, vychovávať deti, uživiť rodinu a postarať sa o svojich rodičov a starých rodičov. Na tejto ceste životom ste nazberali veľa skúseností, životných právd a ponaučení. Teraz prišiel čas, aby ste zo svojej pokladnice múdrosti odovzdali všetky poklady mladej generácii, ktorá bude pokračovať vo vašej práci. Milí naši seniori, chcem Vám povedať, že Vás všetkých potrebujeme, a že si Vás vážime za to, že ste dlhú dobu niesli bremeno zodpovednosti za budovanie našej spoločnosti.

         Žijeme vo veľmi hektickej a uponáhľanej dobe, kde priamy medziľudský kontakt nahradili sociálne siete a internet. Enormné pracovné vyťaženie a psychické vyčerpanie zabíja našu kultúru a spoločenský život. A práve preto je potrebné, aby sme spoločne vynaložili väčšie úsilie vo výchove nových generácií, ktoré sú našou budúcnosťou.

Úcta a vďaka sú základnými piliermi duše dobrého človeka. Ak sa nám podarí v našich deťoch vypestovať silný pocit úcty a vďaky k Bohu a ku všetkému vyššiemu a vznešenému, tak táto sila úcty sa v staršom veku premení na silu požehnania. Aj Písmo Sväté nám poodhaľuje tajomstvo a silu úcty vo štvrtom prikázaní, keď hovorí: „Cti si otca i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá pán, Boh tvoj“.

         Vážení naši seniori, hlboko si Vás v Hlbokom vážime, lebo vy ste nás vychovali a dali nám základ do života. V mene všetkých Hlbočanov Vám prajem všetko najlepšie, veľa zdravia, rodinného šťastia, Božieho požehnania a lásky, nech je jeseň Vášho života pokojná plná pohody a spokojnosti. Želám Vám, aby ste boli ešte dlhé roky súčasťou našej veľkej rodiny v Hlbokom.          starosta

 


 

Nový administrátor Cirkevného zboru v Hlbokom

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom oznamuje, že od 2.11.2015 je novým administrátorom pán farár zo Senice Mgr. Juraj Ševčík. Služby Božie budú každú nedeľu v čase o 9:00 hod. v chráme Božom v Hlbokom. Pán farár bude mať úradné hodiny na fare každú stredu od 9:00 hod. do 12:00 hod. Kontakt na pána farára 034/651 26 83, e-mail: senica@ecav.sk. Pani farárka Mgr. Anna Ďurcová odišla do starobného dôchodku. Cirkevný zbor jej ďakuje za jej vyše 20 ročné pôsobenie a želá jej pokojnú jeseň života.


 

Svetový deň vojnových veteránov

     Obec Hlboké v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Hlbokom zorganizovali pietnu spomienku, ktorá sa uskutočnila v stredu 11.11. o 11:11 hod. pri pamätníku padlých hrdinov v 1. svetovej vojne pred kostolom.

     11. novembra si pripomíname hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových vojen za slobodu a mier. Vojnové hrôzy zostali tak hlboko vryté do podvedomia ľudí, že po jej skončení bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov.                                                        starosta


 

Hodová zábava


 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici upozorňuje občanov

     Chodci sú povinní používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je, chodí sa po ľavom okraji cesty. Za zníženej viditeľnosti a v noci musí mať chodec na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Použitie reflexných prvkov platí aj pre cyklistov. Pripomíname, že pri zníženej viditeľnosti a v noci nesmú cyklisti jazdiť bez predpísaného osvetlenia. Za nerešpektovanie hrozí chodcom a cyklistom pokuta do výšky 30,-€. Navyše pre cyklistov platí povinnosť nosiť riadne upevnenú ochrannú prilbu. Dospelí musia nosiť prilby len mimo obce, ale deťom do 15 rokov zákon ukladá mať prilbu na hlave aj v obci. Za jazdu na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave hrozí pokuta vo výške 10,-€.

     Vodiči musia  predvídať, prispôsobiť jazdu nielen svojim schopnostiam, ale aj poveternostným podmienkam. Vodič smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú  má   rozhľad.   Toto   ustanovenie   zákona   je   dôležité dodržiavať najmä za zníženej viditeľnosti a v noci a predchádzať tak možnej  zrážke s neosvetleným cyklistom, resp. neoznačeným chodcom.                                    plk. Mgr. Vladislav Jopek, riaditeľ


 

Lampiónový   sprievod

Materská a Základná škola v Hlbokom pozývajú všetky deti aj rodičov na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční tento piatok 20.11.2015. Stretneme sa o 17:00 hod. pred budovou školy. Prineste si so sebou lampióny a dobrú náladu. V prípade veľmi zlého počasia sa akcie nekoná.
 


 

Prerušenie dodávok elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 15.12.2015 bude prerušená dodávka elektriny z dôvodu vykonávania plánovacej práce na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na  nasledovných uliciach v čase od 8:00 - 15:00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny, lokalita obec, dňa 15.12.2015.

 


 

Rozsvietenie vianočného stromčeka


 

Služby Božie počas adventu a Vianoc

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV v Hlbokom oznamuje termíny služieb Božích:

Tretia adventná nedeľa, 13.12.2015 - služby Božie sa nebudú konať v kostole v Hlbokom, ale budú spoločné služby Božie v evanjelickom kostole v Senici o 10:00 hod. Hosťom bude generálny biskup Miloš Klátik, pri spomienke na Jána Bežu a Štefana Pilárika a bude zasadený strom reformácie. Odchod z Hlbokého je o 9:30 hod z námestia pred obecným úradom.

Štvrtá adventná nedeľa, 20.12.2015 - služby Božie so začiatkom o 9:00 hod. v kostole, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.

Štedrý deň, 24.12.2015 - služby Božie o 17:00 hod., kazateľom bude seniorátny kaplán Mgr. Ľubomír Batka.

1. slávnosť vianočná, 25.12.2015 - služby Božie o 9:00 hod., kazateľom bude seniorátny kaplán Mgr. Ľubomír Batka.

2. slávnosť vianočná, 26.12.2015 - služby Božie o 9:00 hod., kazateľom bude seniorátny kaplán Mgr. Ľubomír Batka, bude prisluhovaná Večera Pánova.

Nedeľa po Vianociach, 27.12.2015 - služby Božie o 9:00 hod., kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.

Silvester, 31.12.2015 - služby Božie o 17:00 hod., kazateľom bude seniorátny kaplán Mgr. Ľubomír Batka.

Nový rok, 1.1.2016 - služby Božie o 14:00 hod., kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.

Nedeľa po Novom roku 3.1.2015 - služby Božie o 9:00 hod., kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.


 

Voľby do Národnej rady SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016. 


 

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov


 

Vianočná besiedka


 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2016

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť (nákup, darovanie, dedičstvo), prípadne im zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti, že sú povinní podať v termíne do 31. 1. 2016 daňové priznanie. Takisto občania, ktorí nedali do prenájmu poľnohospodársku pôdu PD Senica, firme Rolník Hlboké s.r.o., alebo iným užívateľom, sú povinní za túto pôdu podať daňové priznanie do konca tohto mesiaca. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na Obecnom úrade v Hlbokom, kde sú k dispozícii tlačivá.


 

Podané projekty na Ministerstvo kultúry SR

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali dva projekty v Programe Obnovme si svoj dom. Prvý projekt je na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie architektonicko-historického výskumu v interiéri fary v celkovej hodnote 5.750 € s 5% spolufinancovaním. Druhý projekt bol podaný na rekonštrukciu kostola a to opravu strechy, výmenu strešnej krytiny, latovania, výmenu žľabov a zvodov a klampiarskych prvkov a opravu severnej steny kostola v celkovej výške 61.794 €. Dúfam, že budú obidva projekty úspešné, lebo je to príprava na oslavy 200. výročia narodenia J.M. Hurbana v roku 2017.


 

Rok Svetozára Hurbana Vajanského 2016

Matica slovenská vyhlásila rok 2016 za Rok Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia 17.8. 1916 v Martine. V rámci tohto roka 2016 Matica slovenská naplánovala veľa kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré nájdete na webových stránkach Matice

   Túto sobotu 16.1.2016 si pripomenieme už 169. výročie narodenia S. H. Vajanského, ktorý sa narodil 16. januára 1847 v Hlbokom ako najstarší syn Dr. Jozefa Miloslava Hurbana..


 

COUNTRY BÁL 2016


 

Vzácna návšteva zo Srbska

     Dnes 16.1.2016 sme na obecnom úrade privítali vzácnu návštevu zo Srbskej republiky z Obce (okresu) Kovačica. Obec Kovačica mala v roku 2002 pri poslednom sčítaní 27.890 obyvateľov. Delegácia na čele s novozvoleným predsedom Obce Kovačica pánom Dipl. Ing. Jánom Husárikom pricestovala za účelom nadviazania dlhodobej vzájomnej spolupráce. Hlavným bodom stretnutia bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Obcou Kovačica, Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina, zastúpená Martinom Markušom a občianskym združením MAS Podhoran, zastúpená Ing. Kvetoslavou Jablonickou. Členom OZ MAS Podhoran je aj naša obec Hlboké. Predmetom zmluvy je výmena skúseností v oblasti  osvety, kultúry, športu a turistiky. Nadviazanie kontaktov medzi školami a osvetovými strediskami fungujúcimi na území zmluvných strán, s cieľom lepšieho  poznania vlastnej histórie, národného a regionálneho dedičstva ako aj súčasného života. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami a organizáciami, ktoré majú sídlo na území zmluvných strán. Obojstranná účasť na spoločne organizovaných projektoch, hlavne na akciách kultúrneho, športového, rekreačného, osvetového alebo hospodárskeho významu, ktoré sú organizované zástupcami dedín, športovými klubmi, kultúrnymi inštitúciami, alebo orgánmi iných zložiek činných  na území zmluvných strán. Výmena názorov, skúseností a odborníkov, ako aj organizovanie pracovných stretnutí v medziach činností úradov pôsobiacich na území zmluvných strán.

    Verím, že dnešný deň sa zapíše do histórie a prinesie všetkým zúčastneným stranám vzájomné kultúrne, ekonomické, ale najmä medziľudké obohatenie.                                                    starosta

 


 

Detský karneval

javascript:void(0)
 


 

Polročné vysvedčenie v ZŠ Hlboké
 

V piatok 29.1.2016 naši žiaci dostali Výpis hodnotenia za 1. polrok (polročné vysvedčenie). Žiaci mali z vysvedčení radosť a už sa tešia na predĺžený víkend, nakoľko v pondelok sú prázdniny. Všetkým žiakom prajeme veľa energie do učenia, uvidíme sa v 2. polroku.            učiteľky ZŠ Hlboké


 

Privítanie nových občiankov do života obce

     Dnes 30.1.2016 sme slávnostne privítali nových občiankov do života obce. Do Pamätnej knihy obce boli zapísaní: Leonard Thebery, Adela Medňanská, Anna Vranová, Laura Lednická, Jaroslav Krištof,  Katherina Valerie Mlakar, Lea Kovárová, Isabel Hojsík.

     Milí rodičia želám vám veľa úspechov vo výchove vašich detí, aby sa Vám aj im splnili všetky túžby a sny. Želám Vám, aby sa ich výchova stretávala vždy len s úspechom. Nech ste vo svojom rodinnom kruhu šťastní a verím, že Hlboké bude pre vás i vaše deti vždy dobrým a milovaným domovom.  starosta


 

Pozvánka na zborový konvent ECAV

Predsedníctvo Evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom pozýva všetkých členov cirkevného zboru na výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. februára 2016 o 9:00 hod. v zborovej sieni na fare. V programe konventu bude okrem iného aj hospodárska správa za rok 2015, správa o rekonštrukcii Pamätnej fary a statického zabezpečenia kostola a voľba presbyterov na 6 ročné funkčné obdobie.


 

Detský karneval

V sobotu 6. februára sa konal detský karneval. Deti si mohli užiť tanečnú zábavu, hry a vyhrať rôzne ceny v bohatej tombole. Spoločne sme prežili príjemné popoludnie. Ďakujeme rodičom detí ZŠ a MŠ, Dobrovoľnému hasičskému zboru, Zväzu chovateľov Hlboké, Divadelnému spolku J.M. Hurbana, Jednote dôchodcov, OZ Prakoreň a Senickým pekárňam za príspevky do tomboly a výzdobu KD.
Viac tu: http://zakladnaskolahlboke.webnode.sk/.                              učiteľky ZŠ


 

 

                       128. výročie úmrtia J. M. Hurbana

 

V nedeľu 21.2.2016 si pripomíname už 128. výročie najvýznamnejšej osobnosti našej obce, Jozefa Miloslava Hurbana. Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne položením venca a zapálením sviečok uctili tohto velikána nášho národa. Stretneme sa v pondelok 22.2.2016 o 15:00 hod. pri mohyle.

starosta 


 

Pripomienka 128. výročia smrti J.M. Hurbana

Položením venca a zapálením sviečky sme si spoločne uctili velikána nášho národa Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa zapísal zlatým písmom do histórie Slovenska. V krátkom príhovore sme si pripomenuli posledné udalosti v jeho živote, z ktorého vyberám.

Manželstvo J.M. Hurbana, ktorého život sprevádzali početné ťažkosti, väzenia, utrpenia a sklamania, ale aj radosti, bolo vydarené a šťastné. Jeho manželka Anička sa preňho stala trvalou oporou. Keď bol na smrteľnej posteli a 21. februára 1888 zomieral, stála pri ňom a spolu s ňou senický lekár Ľudovít Šimko, Július Markovič, známy národný buditeľ a neskorší novomestský lekár, a Ladislav Pauliny, štúrovec a prietržský farár. V mnohých úskaliach a ťažkostiach jeho života mu pomáhal právnik Štefan Fajnor, priateľ a príbuzný zo strany jeho manželky. Keď Hurban zomrel, pohrebnú počestnosť mu vykonávali brezovský farár Ján Pravoslav Leška a odobierku Ján Boor, holíčsky farár, pričom na príkaz senického slúžneho pri tom asistovali maďarskí žandári. V mene národa vystúpil s prejavom Matúš Dula. Po smrti manžela sa Hurbanova žena presťahovala do Turč. Sv. Martina, k rodine syna Konštantína. Navštevoval ju aj najstarší syn Svetozár Hurban Vajanský. Na večný odpočinok sa odobrala 2. januára 1905 a pochovali ju na martinskom Národnom cintoríne. Česť ich večnej pamiatke!                   starosta


 

Pozvánka na divadelné predstavenie


 

Voľby do NR SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

č. 307/2015 Z. z.

vyhlásil voľby Národnej rady Slovenskej republiky

a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016.

 

 

Informácia pre voliča


 

Výsledky volieb do NR SR 2016 v Hlbokom

Oficiálne výsledky volieb na Slovensku si môžete pozrieť na stránkach Štatistického úradu SR.


 

Nové telefónne číslo do ZŠ

Od 10.3.2016 má Základná škola Hlboké nové telefónne číslo:

034/ 6281898

Telefónne číslo do Materskej školy zostáva nezmenené 034/ 6576136


 

Pripomienka 199. výročia narodenia J.M. Hurbana

Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne položením venca a zapálením sviečok pripomenuli už 199. výročie narodenia prvého predsedu SNR a najaktívnejšieho zo štúrovcov Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. Stretneme sa v piatok 18. marca 2016 o 18:00 hod. pri mohyle.                  starosta


 

Pripomienka 199. výročia narodenia Dr. J.Ľ.M. Hurbana

Položením venca a zapálením sviečok sme si pripomenuli 199. výročie narodenia Dr. J.M. Hurbana. Otec J.M. Hurbana – Pavol Hurban uzavrel manželstvo 12. júna 1813 ako 45 ročný s Annou Staufovou – vdovou po učiteľovi Jurajovi Staufovi, ktorá pochádzala z Čachtíc a bola rodená Vorosová. Jozef Miloslav Hurban mal i nevlastných súrodencov –  Katarínu  Staufovú a Imricha Staufa. V manželskom zväzku prišla na svet ako prvorodená sestra J.M. Hurbana – Terézia Zuzana. Ako druhorodený pribudol do rodiny 19. marca 1817 Jozef Ľudovít, ktorého podobne ako jeho sestru Teréziu Zuzanu pokrstil ich otec Pavol Hurban. Krstnými rodičmi sa stali  zemania Ľudovít Dubnický zo Sedličnej s manželkou Katarínou, Terézia Demianová a mlynár Štefan Viktory z Kálnice s manželkou. Krstné meno Ľudovít dali Jozefovi Hurbanovi po krstnom otcovi, meno Miloslav prijal až na pamätnom výlete štúrovcov na Devíne 24.4.1836. Pavol Hurban pôsobil v Beckove až do roku 1831, pre chorobu sa vzdal kňazského úradu . Zo skromných prostriedkov živil svoju rodinu a venoval sa i súkromnému vyučovaniu tamojších židovských detí. Do povedomia sa zapísal i svojim fyzikálnym pokusom, keď na brehu Váhu predvádzal akési zariadenie na spôsob dnešného surfingu, čo sa mu však nepodarilo a skoro sa utopil. Po odsťahovaní  z Beckova žil v Čachticiach  kde spolu s manželkou aj zomrel na choleru ako 65 ročný. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne pri ceste, ktorá viedla na Čachtický hrad. Hroby sa bohužiaľ nedajú identifikovať, pretože sa tu už viac desaťročí nepochováva a cintorín sa neudržiava.  starosta


 

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom pozýva vás, bratia a sestry na Služby Božie v kostole:

Zelený štvrtok 24.3. 2016 o 16:30 hod. s Večerou Pánovou

Veľký piatok 25.3. 2016 o 9:00 hod. s pašiami.

Veľkonočná nedeľa 27.3. 2016 o 9:00 hod.

Veľkonočný Pondelok 28.4.2016 o 9:00 hod.

Všetkým prajeme požehnané Veľkonočné sviatky, mnoho radosti zo vzkrieseného Pána, nech vás naplní svojim pokojom, ktorý premáha svet. Amen


 

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké p.s.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

výbor pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké, p.s. zvoláva valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké p.s., ktoré sa uskutoční v sobotu 2. apríla 2016 v  Kultúrnom dome Hlboké so začiatkom o 16.00 hod. s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov /hlasov/
4. Správa o činnosti za rok 2015
5. Správa finančného hospodára
6. Správa revíznej komisie
7. Plán práce na rok 2016
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
11. Záver


 

Beh okolo Hlbokého 2016


 

Deň učiteľov 2016

28. marca si každoročne pripomíname výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Učiteľ je ako záhradník, ktorý v mladosti tvaruje útlu korunu stromčeka tak, aby z nej vybudoval dobrý základ pre budúcu mohutnú korunu, ktorá bude prinášať veľa ovocia. Tak aj učiteľ tvaruje základné duševné sily detí a tým formuje ich budúcu osobnosť a spolutvorí ich životný osud. Povolanie učiteľa je jedným z najdôležitejších, najzodpovednejších a najzmysluplnejších povolaní v ľudskej spoločnosti, preto si učitelia zaslúžia našu úctu a vďaku. Z radov učiteľov bola  pred nedávnom otvorená celospoločenská diskusia o postavení učiteľa v spoločnosti a jeho finančnom ohodnotení. Som presvedčený, že naša spoločnosť by mala adekvátne ohodnotiť prácu tých, ktorí formujú budúcnosť nášho národa a vrátiť spoločenské postavenie učiteľa tam, kam právom patrí a to na najvyššie priečky v spoločnosti. Toto postavenie, ale patrí len tým učiteľom, ktorí napĺňajú výroky J. A. Komenského. Učiteľ by mal byť  vznešeným, čestným a cnostným človekom, ktorého prirodzená autorita si podmaní každého rodiča a ktorý u detí prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti. Deti sú klenot a zaslúžia si prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou obetavou prácou z nich vybrúsi drahokamy zdobiace ľudský rod, človečenstvo. Ďakujem vám všetkým, že odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý, vzdelaný absolvent školy. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste súčasťou školského personálu a bez ktorých by ani vyučovanie nebolo možné. Prajem vám k vášmu  sviatku pevné zdravie, šťastie, správnu motiváciu, veľa optimizmu a múdrosti do vašej dôležitej a zodpovednej práce.                                                           starosta


 

Pripomienka 71. výročia oslobodenia obce

Pozývam všetkých občanov, aby sme si spoločne pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej obce. Obec Hlboké bola oslobodená dňa 6. apríla 1945 okolo 14:00 hodine Červenou armádou. Stretneme sa v stredu 6. apríla 2016 o 18:00 hodine pred obecným úradom.                                  starosta


 

Beh okolo Hlbokého 2016 - výsledky

V sobotu 2. apríla 2016 sa konal už 26. ročník Behu okolo Hlbokého. Na podujatí sa zúčastnilo 115 detí a 125 bežcov v hlavnom preteku. Za úspešný priebeh športového podujatia sa chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii pretekov a najmä riaditeľovi pretekov Miroslavovi Otépkovi. Ďakujem sponzorom, firme Senické a skalické pekárne, a.s. a PD Senica za občerstvenie. Blahoželám všetkým víťazom a teším sa na ďalší ročník behu. Kompletné výsledky nájdete tu. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                              starosta


 

Pripomienka 71. výročia oslobodenia obce Hlboké

Naša obec bola oslobodená 6. apríla 1945 okolo 14:00 hodiny, kedy prišli po mláčnej ceste od Jablonice prví príslušníci Červenej armády. Nadšene ich privítali obyvatelia obce, častovali ich jedlom i občerstvením. Vojaci ČA sa nedali veľmi zdržiavať. Pýtali sa, ktorým smerom šli Nemci a keď zistili, že obec Nemci vyprázdnili, vystrelili raketu. Na to hneď pricválali kozáci na koňoch. Mnohí z nich mali kone ustaté, ranené, preto si ich pri pochode cez obec narýchlo povymieňali za čerstvé, domáce. Neobišlo sa to, pravda, bez plaču a väčších-menších scén. Takto v obci za 2 hodiny neostal okrem starých koní takmer ani jeden vlastný kôň. Postupujúci vojaci prišli v troch kavalkádach asi po 800 jazdcoch. Cválali cez obec za nadšeného vítania obyvateľstva smerom k Prietrži a Kunovu po ústupovej ceste nemeckých vojsk. Po nich prišli tankisti a trény. Keďže pri Prietrži narazili postupujúci jazdci na koncentrovaný odpor Nemcov a blížil sa večer, stiahla sa väčšia časť jazdcov do dediny na noc. Na hornom konci Hoštákov až do Kúžka i na Záhumní bolo toľko vozov a koní na ulici i vo dvoroch, že sa nedalo nikde prejsť. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945 bezpodmienečnou kapituláciu Nemecka. Naša sloboda bola veľmi draho vykúpená. Nesmieme nikdy zabudnúť na všetky hrôzy a obete druhej svetovej vojny! Vždy si s úctou a vďakou pripomínajme nesmrteľné činy hrdinov, ktorí položili to najcennejšie svoj vlastný život na oltár krajšej budúcnosti nás všetkých.

Nech pamiatka padlých hrdinov počas oslobodzovacích bojov zostane večná!              starosta


 

Podané projekty cez EUROFONDY

     Obec Hlboké má podané 4 projekty v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, kde sú oprávnenými žiadateľmi obce do 1000 obyvateľov.

1. Spevnenie poľných ciest, vo výške 702.304,05 € bol podaný 12.10.2015.

2. Rekonštrukcia asfaltovej cesty na Záhumní, vo výške 89.607,34 € bol podaný 8.2.2016.

3. Zateplenie Kultúrneho domu, vo výške 101.854,12 € bol podaný 23.2.2016.

4. Rekonštrukciu chodníkov na ul. Záhumnie a SNP v dĺžke 570 m, 50.000 €, 6.4.2016.

Obec podala tieto 4 projekty v celkovej sume 943.765,51 €.

Projekty boli riadne vysúťažené vo verejnom obstarávaní a majú platné stavebné povolenia.

Verím, že naša obec bude úspešná vo všetkých podaných projektoch.                              

starosta

                


 

Výsledky turnaja o pohár starostu obce Hlboké 2016

Dnes 10.4.2016 sa odohral historicky prvý futbalový turnaj prípraviek o pohár starostu obce Hlboké. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá TJ Hlboké, FK Cerová, FK Kúty a MFK Skalica. Zástupcovia jednotlivých tímov si vylosovali čísla mužstiev. Odohralo sa 6 vzájomných zápasov.

1. FK Kúty - FK Cerová          9 : 0               4. FK Kúty - MFK Skalica          19 : 0

2. MFK Skalica - TJ Hlboké    0 : 4               5. MFK Skalica - FK Cerová        1 : 4

3. FK Cerová - TJ Hlboké        1 : 2               6. FK Kúty - TJ Hlboké               5 : 0

Víťazom sa stalo mužstvo FK Kúty, druhé bolo mužstvo TJ Hlboké, tretie FK Cerová a štvrté skončilo mužstvo MFK Skalica. Najlepším brankárom zápasu bol vyhodnotený Šimon Beňa z tímu FK Skalica, najlepším strelcom bol Tobias Čulen z FK Kúty a najlepším hráčom zápasu Patrik Čobrda z domáceho mužstva TJ Hlboké. Gratulujem všetkým víťazom a ďakujem domácemu tímu a trénerom za dôstojné reprezentovanie našej obce. Teším sa na ďalší ročník a verím, že tento turnaj bol prvým z mnohých.                                        starosta

 

 


 

Zber konárov a haluzí

Oznamujeme občanom, že od 20. februára 2016 môžu vyviesť konáre a haluze na spevnenú plochu za kultúrnym domom v smere od bytoviek. Zber sa končí 17. apríla 2016.
 


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


 

Zájazd na Devín

Zájazd je už plne obsadený.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 21. apríla do pondelka 25. apríla 2016 bude na námestí pred obecným úradom  pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať :televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Upozornenie : do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny odpad, pneumatiky!


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2016

Vo štvrtok 21. apríla 2016 sa za spolupráce obce Hlboké, Základnej školy Hlboké, obcí Dojč a Smrdáky uskutočnil 6. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. a 4. ročník základných škôl senického a skalického okresu. Zúčastnilo sa na nej 42 žiakov z 22 škôl senického a skalického okresu. Na podujatí sa zúčastnili vzácni hostia z odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR, riaditeľka PaedDr. Elena Kačalová a PhDr. Oľga Škorecová, PhD., vedúci Oblastného pracoviska v Holíči a člen výbrou Matice slovenskej Bc. Pavol Mihál, podpredseda prezídia Matice slovenskej Mgr. Peter Kozolka, starostka obce Smrdáky pani Ingrid Tripšanská a Mgr. Eva Valachovičová z Obvodného úradu Trnava odboru školstva, ktorej slávnostne PaedDr. Elena Kačalová odovzdala ocenenie za to, že stála pri vzniku olympiády a spoluorganizovala všetky ročníky. Pre žiakov bol pripravený program, v ktorom spolu s učiteľmi a hosťami navštívili Pamätnú izbu Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, Pamätnú faru, evanjelický kostol, Hurbanov park, mohylu a starý hrob. Po vyhodnotení testov boli najlepším žiakom odovzdané diplomy a knihy, ktoré venovali obce Dojč, Smrdáky a Matica slovenská. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii olympiády, pani učiteľkám, ktoré boli v porote a zabezpečili dozor. Tešíme sa na ďalší ročník a dúfame, že sa nám podarí presvedčiť ministerstvo školstva a budúci rok bude olympiáda celoslovenská a zaradená do súťaží ministerstva pri príležitosti 200. výročia narodenia Dr. J. M. Hurbana. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.          starosta

Výsledková listina:

3. ročník

4. ročník

1. miesto: Diana Valičová – ZŠ Prievaly

1. miesto: Jaroslav Černek – 4. ZŠ Senica

2. miesto: Klára Kičková – 3. ZŠ Senica

2. miesto: Monika Kaňová – 1. ZŠ Senica

3. miesto: Monika Uhrincová – ZŠ Gbely

3. miesto: Viktória Vaňková – ZŠ Gbely

4. miesto: Lejla Kočíšková – 1. ZŠ Senica

4. miesto: Viktória Antálková – ZŠ Skalica


 

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ Hlboké


 

Stavanie mája 2016

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na postavení mája. Zamestnancom obce za technické zabezpečenie a občerstvenie, pani učiteľkám a deťom z MŠ a ZŠ za pekný kultúrny program, Danke Otépkovej, Ľubici Čobrdovej a Ivane Petrášovej za zorganizovanie krojovaného sprievodu, naším hasičom za asistenciu pri stavaní mája, PD Senica za poskytnutie mája a zabezpečenie techniky na stavanie a samozrejme ďakujem všetkým, ktorí svojou účasťou podporili túto dlhoročnú krásnu tradíciu. Želám si, aby sa postavený máj stal podnetom pre lepšie vzťahy, aby ľudia v Hlbokom mali k sebe bližšie a dokázali si odpustiť staré krivdy a spory, lebo my sami sme strojcami svojich životov a osudov.   starosta 


 

Deň matiek 2016

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.


 

Oprava strechy evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom začína v pondelok 9. mája 2016 s rekonštrukciou strechy NKP evanjelického kostola. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny strešných lát, krytiny, klampiarskych prvkov, areálovej dažďovej kanalizácie a reštaurátorského výskumu. CZ získal finančnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 14.700 €, požiadal o dofinancovanie obec Hlboké a Trnavský samosprávny kraj. Pán Ing. Miroslav Piskla z firmy MPL TRADING spol. s r.o. daroval na rekonštrukciu finančný milodar v hodnote celej strešnej krytiny Tondach s príslušenstvom. Cirkevný zbor sa mu chce touto cestou úprimne poďakovať za tento mimoriadne štedrý dar. Veríme, že rekonštrukcia prebehne bez problémov.


 

Festival MAS Podhoran


 

1. ročník memoriálu Viliama Šlahora

V sobotu 25. júna 2016 sa uskutočnil na ihrisku TJ Hlboké prvý ročník ,,Memoriála Viliama Šlahora" podujatie známe doposiaľ ako ,,Turnaj hlbockých ulíc". Tento rok si zmerali štyri mužstvá /Mláky, SNP, Starí páni a Záhumnie/ sily už po šiestykrát. Opäť to bol zaujímavý a dramatický turnaj až do posledných chvíľ. Bezgólová remíza v poslednom zápase rozhodla o tom, že trofej obhájili opäť hráči z ulice SNP o skóre pred chlapcami zo Záhumnia, tretí skončili Starí páni TJ Hlboké a na poslednom mieste tentoraz Mláky. Najlepšími strelcami turnaja sa stali dvaja štvorgólový: Erik Jurica /SNP/ a Rastislav Mráz /Mláky/. Najlepšími brankármi boli vyhlásení: Miroslav Zríni /SNP/ a Branislav Valjent /Záhumnie/. V súťaží o najlepšieho strelca pokutových kopov sa z víťazstva tešil Milan Mráz, druhý skončil Richard Švárny a tretí Dušan Jediný. Do tejto súťaže sa zapojilo 36 strelcov. Rozhodovalo sa až v siedmom kole. Jedenástky odchytali Miroslav Zríni a Martin Ravas. Ceny pre najlepších venovala firma PUCOSPORT Senica. Odovzdávali ich starosta obce Hlboké Miloš Čobrda, Viliam Šlahor ml. a tajomník TJ Jaroslav Slaný. Veríme, že turnaj bude príjemným spestrením medzi jednotlivými sezóna aj v budúcnosti a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Výsledky turnaja:

SNP - St. páni 1:0 /1:0/ g: R. Morávek

Záhumnie - Mláky 2:1 /0:1/ g: J. Šulla, R. Slaný - R. Mráz

Záhumnie - Starí páni 2:1 /2:1/ g: B. Valjent ml. 2 - Miroslav Otrísal

SNP - Mláky 5:2 /2:0/ g: Jurica 4, R. Morávek - R. Mráz

Starí páni - Mláky 3:3 /1:3/ g: M. Mráz 2, Miroslav Otrísal - R. Mráz 2, D. Švárny

Konečná tabuľka: 

1. SNP 7b. 6:2

2. Záhumnie 7b. 4:2

3. Starí páni 1 b. 4:6

4. Mláky 1 b. 6:10

Súťaž v kopaní pokutových kopov: 

1. Milan Mráz

2. Richard Švárny

3. Dušan Jediný

Víťazné družstvo SNP...


 

 

Dištriktuálny deň na Branči


 

Prezentácia Obce Hlboké

Dňa 11.7.2016 t.j. v pondelok, bude na televíznej stanici  Dvojka(STV 2) o  18:00 hod. odvysielaný program  TELEREGINA, v ktorom bude prezentovaná naša obec. V programe vystúpi i p. farár Mgr. Juraj Šefčík.


 

Návšteva zo Srbska

Dňa 7.7.2016 naša obec už po tretí krát privítala návštevu zo srbskej dediny Kovačica. Autobusový zájazd na čele s p. Danielou Ďurašovou z AERD Padina cestoval na Letnú školu Ľudovíta Štúra v Třinci, kde ich čakal bohatý kultúrny program. Spolu s nimi cestovali i traja insitní maliari. V rámci tejto cesty si u nás spravili menšiu prestávku, počas ktorej navštívili  spolu so sprievodkyňou p. Vilmou Tomášovou pamätnú izbu, evanjelickú faru a kostol, mohylu a starý hrob Jozefa Miloslava Hurbana.Po exkurzií ich čakalo menšie občerstvenie v kultúrnom dome. Z návštevy odchádzali nadšení a obohatení  o ďalšie poznatky z histórie slovenského jazyka.     


 

XVII. ročník Memoriálu Drahotína Millu


 

Slávnostné odhalenie busty Svetozára Hurbana Vajanského v Parku sv. Cyrila a Metoda Matice Slovenskej v Martine

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

100. výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského

dnes 17. augusta 2016 si pripomíname 100. výročie úmrtia velikána slovenského národa a hlbockého rodáka Svetozára Hurbana Vajanského. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom na fare ako najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana a jeho manželky Anny Jurkovičovej. Bol slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik. Vzdelanie získal v Hlbokom, Modre, Tešíne, Stendale v Nemecku a zmaturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval na právnickej akadémii v Bratislave, vzdelanie si dopĺňal i v Budapešti.

 Pracoval ako koncipient v Trnave, Budapešti, Bratislave i Viedni, až si napokon otvoril vlastnú prax v Skalici. V roku 1875 sa oženil s Bratislavčankou Idou Dobrovitsovou, a vďaka právnym neúspechom sa snažil uchytiť vo viacerých mestách (Viedeň, Námestovo, Liptovský Mikuláš). Po roku 1878 sa pokúšal pracovať ako profesor v Rusku, Bulharsku či ako redaktor v Martine, no ani tu sa nestretol s väčším úspechom.

     V roku 1878 bol povolaný do armády, stal sa redaktorom v Martine (Národnie noviny) a neskôr aj ich šéfredaktorom (od 1906). Pôsobil tiež ako interný spolupracovník časopisu Orol, neskôr od roku 1881 obnovil vydávanie časopis Slovenské pohľady, okolo ktorého sústredil literárny a kultúrny slovenský život. Od roku 1894 bol až do smrti tiež tajomníkom ženského spolku Živena.

     Viackrát bol uväznený za svoju novinársku a publicistickú činnosť, veľa cestoval (Rusko, Praha, Budapešť, Viedeň, Mníchov). Začiatkom 80-tych rokov 19. storočia sa stal vedúcim zjavom mladej generácie. Prispelo k tomu aj to, že bol najstarším synom predstaviteľa štúrovskej generácie Jozefa Miloslava Hurbana. Bol tiež členom študentského spolku Naprej, popredným činiteľom SNS a odporcom hlasistov. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.


 

Nové číslo Hlbockých pohľadov

Oznamujeme občanom, že je na predaj ďalšie číslo obecných novín Hlbocké pohľady. Noviny si môžete zakúpiť už dnes 22. 8. 2016 na Obecnom úrade v Hlbokom. Cena výtlačku je 0,50 €. Môžete si prečítať informácie zo života obce, základnej a materskej školy, správy starostu o činnosti, triedenie odpadu, duchovné okienko a spoločenskú kroniku.


 

Oslavy 72. výročia SNP

Pozývam všetkých občanov na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 72. výročia SNP. Položením vencov vzdáme vďaku a česť padlým hrdinom v Hlbokom a zúčastníme sa osláv pri pamätníku SNP v Prietrži. Stretneme sa v piatok 26.8.2016 o 16:30 hod. pri pomníku na cintoríne v Hlbokom.  O 17:00 hod. odchádza autobus do Prietrže k Rehušom, kde sa zúčastníme pripraveného programu. Autobus je pre všetkých účastníkov zdarma. Pozvánku s programom nájdete tu.  starosta


 

18. Hlbocká výstava králikov, holubov a hydiny


 

Návšteva Srbska

     V dňoch 26. - 29. augusta 2016 sme sa zúčastnili na oslavách 210. výročia príchodu Slovákov do Padiny. Po príchode do okresného mesta Kovačica sme boli srdečne privítaní Danielou Ďurašovou z Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj Padiny, podpredsedom okresu Kovačica Jánom Husárikom a predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej Pavlom Balážom. Následne sme sa zúčastnili oficiálneho prijatia v Obecnom dome, kde nás slávnostne privítal predseda okresu Milan Garašević. Pripravený bol bohatý pracovný, ale aj kultúrny program. Navštívili sme galériu insitného umenia Babka v Kovačici, Evanjelický kostol v Kovačici, výstavu insitného umenia pani Evy Husárikovej, zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení výstavy v ETNO múzeu Pavla Petráša v Padine.

     Najdôležitejšími bodmi programu bola však účasť  na rokovaní za okrúhlym stolom za účasti zástupcov slovenskej ambasády, šéfredaktorky Slovenských zvestí z Austrálie, obchodných komôr zo SR a ČR, starostov z ČR a predstaviteľov Mikroregiónu Stonávka. K tomuto stolu som bol pozvaný ako starosta obce Hlboké, predseda Miktoregiónu Branč a člen MAS Podhoran. Rokovalo sa o projekte Potenciál rozvoja spolupráce Opštiny Kovačica s krajinami V4 – príklady dobrej praxe. Rozoberali sa príklady už zrealizovaných projektov, ich príprava, ale aj udržateľnosť. Hlavnou témou bola možnosť investícií ako jediná možnosť udržateľnosti mladých vzdelaných ľudí v okrese a s tým spätý rozvoj regiónu. Taktiež prebiehalo rokovanie s Miestnym odborom Matice slovenskej v Kovačici, s jej predsedom Pavlom Balážom, ktorý je zároveň režisérom predstavenia Detská svadba. Hlavným bodom programu bol Slávnostný večer 210. výročia príchodu Slovákov do Padiny, s názvom Dedičstvo našich otcov zachovaj nám Pane, kde som sa prihovoril obyvateľom Padiny a zároveň odovzdal srdečné pozdravy z Hlbokého, ktoré v rámci spolupráce navštívili oni už tretíkrát. Z kolísky spisovnej slovenčiny sme odovzdali dary v podobe kníh do knižnice základnej školy, spolu s obrazom Ľudovíta Štúra.

     Priniesli sme si však aj bohaté skúsenosti o bežnom, ale aj národnom živote Slovákov, žijúcich v zahraničí, či v Srbsku alebo v Austrálii. Zahraniční Slováci v Srbsku určite nie sú tak dobre finančne zabezpečení ako priemerní Slováci, ale o to viacej sa snažia žiť národne, obracajú sa na udržiavanie zvykov, tradícií, viery našich otcov, slovenského jazyka, ale najmä o svoje pracovité ruky. Ich život je plnší o národnú spriaznenosť a vrelšiu spolupatričnosť, hodnoty duchovné a národné sú ich piliermi, ktoré im pomáhajú prežiť a držať pospolu. V tomto je hodnotový život u nás oveľa rozdielnejší. Preto, budem rád, ak sa nám podarí nadviazať ešte užšiu spoluprácu a v rámci rôznych projektov, budete môcť aj vy, občania, navštíviť v Srbsku žijúcich Slovákov a dúfam, že ich takisto vrúcne prijmeme aj my.                                                                                            starosta


 

Pozvánka na zájazd do Kralíc nad Oslavou


 

Pozvánka


 

Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 16. 09. 2016 do 30. 09. 2016 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 k Vášmu pripomienkovaniu. 

Vaše požiadavky zasielajte do 30. 09. 2016 e-mailom alebo poštou dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť obce (Arriva Trnava)  a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Kontakty:

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
e-mail: juraj.kuzma@arriva.sk

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01 Trnava
e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk , mudra.viera@trnava-vuc.sk

List adresovaný mestám a obciam z TTSK nájdete tu.


 

Kontajner na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 6. októbra do pondelka 10. októbra 2016 bude na námestí pred obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečné odpady, do ktorého môžete odovzdať :televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Upozornenie : do kontajnera NEPATRÍ objemný a komunálny odpad, pneumatiky!


 

Multifunkčné ihrisko J.M.Hurbana

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste hlasovali za projekt Multifunkčného ihriska J.M. Hurbana v Hlbokom. Síce sme sa neumiestnili do piateho miesta, ale nakoniec sa SPP spolu s Nadáciou SPP rozhodli oceniť náš projekt bonusovou odmenou 2.600 €. Hlboké je síce malá obec oproti mestám, ktoré hlasovali za projekty, ale s veľkým srdcom. Výsledky si môžete pozrieť tu:      http://www.sppolocne.sk/sk/vysledky-hlasovania/?kategoria=2®ion=1

V auguste sme sa zapojili do programu Zlepšime SPPoločne Slovensko, ktorý vyhlásila spoločnosť SPP. V kategórií SPPoločne pre domovinu sa nám podarilo uspieť s projektom - Multifunkčné ihrisko J.M.Hurbana a postúpiť tak do záverečného hlasovacieho kola. Týmto prosíme všetkých občanov o zahlasovanie za náš projekt, ktorý skvalitní športové aktivity u nás  v obci. 

                Hlasovať môžete do 3. októbra 2016 

Hlasovať môžete na nasledovnom odkaze:

http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/multifunkcne-ihrisko-jmhurbana/5/

Za každý jeden váš hlas veľmi pekne ďakujeme.

Priebežné výsledky môžete sledovať na odkaze:

http://www.sppolocne.sk/sk/priebezne-vysledky/?kategoria=2®ion=1


 

Pozvánka

 


 

Upozornenie na odstávku elektriny


 

Nový autobusový spoj do Senice

O nový spoj prejavilo záujem 10 cestujúcich, preto sa obec dohodla s TTSK, že spoj bude premávať od 11.12.2016 na trojmesačnú skúšobnú dobu. Po jej plynutí TTSK prehodnotí opodstatnenosť presmerovania spoja, nakoľko z Horných a Dolných Surovín tento spoj využívalo v priemere 9 cestujúcich denne.

Oznamujeme občanom, že TTSK uvažuje o zriadení pravidelného autobusového spoja z Hlbokého do Senice, ktorý by odchádzal z Hlbokého každú nedeľu o 15:25 hod. Tento spoj by bol prípojom k vlakovým spojom smer Kúty a Trnava. Spoj bude zriadený len v prípade dostatočného záujmu cestujúcich, preto Vás žiadame, aby ste Váš záujem nahlásili na obecnom úrade do tohto piatku 14.októbra do 10:00 hod.             starosta


 

Nový súkromný spoj Hlboké - Senica

Služba bola zrušená, kvôli malému záujmu cestujúcich a stratovosti prepravcu.

Súkromný dopravca ponúka zabezpečenie dopravy pre obyvateľov našej obce 7-miestnym autom. Služba sa bude prevádzať denne v pracovných dňoch na skúšobnú dobu jedného týždňa počnúc 31. októbrom tohto roka. Auto bude odchádzať od Polikliniky Senica /zastávka MHD/ o 9:10 hod. po trase Poliklinika-Neštátne zdrav. zariadenie-Lidl-kultúrny dom-Hlboké námestie. Späť z Hlbokého do Senice odchod auta o 9:30 hod. /prípoj pri cintoríne na MHD č.2 smer žel.stanica a náväznosťou na vlaky smer Trnava a Kúty/. Zastavenie auta po dohode s vodičom na ktoromkoľvek mieste na tejto trase. Jednotná cena 1 osoby a jednej jazdy bude 90 centov. V prípade nezáujmu  po skúšobnej dobe bude táto služba zrušená.


 

Magnetky Hlbokého

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade zakúpiť nové magnetky. Cena 1 ks je 1 €.

 


 

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Oznamujeme všetkým občanom, že podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a VZN Obce Hlboké č. 1/2015 zo dňa 4.9.2015, právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorú ste povinní uzatvoriť na Obecnom úrade v Hlbokom osobne alebo písomnou žiadosťou s uvedením nasledovných údajov:

- názov hrobu (jednohrob, dvojhrob, ...)

- priezviská a mená zomrelých, rodený/á, dátum narodenia, miesto narodenia, dátum úmrtia, miesto úmrtia

- nájomca s uvedením presnej adresy, tel. čísla

Nájom na 10 rokov za jednotlivé hroby: jednohrob 7,-€, dvojhrob 14,-€, trojhrob 21,-€, detský hrob 3,50 €, urnový hrob 3,50 €.

Nájomnú zmluvu môžete uzatvoriť na Obecnom úrade v Hlbokom denne od 8-12 hod., 13-16 hod., v stredu do 17:30 hod., v piatok do 12 hod. Podrobnejšie informácie na tel. č. 034/65 48 718 - 9.

 


 

Mesiac úcty k starším

V stredu 26.10.2016 sa v kultúrnom dome konala oslava pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Obec pozývala všetkých svojich občanov od veku 60 rokov a všetkých členov JDS v Hlbokom. Oslavy sa zúčastnilo 112 seniorov. Na úvod som sa v príhovore poďakoval seniorom za ich celoživotnú prácu a zaželal všetkým, aby ešte veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo základnej školy a deti z materskej školy, ktoré si pre účastníkov pripravili milé darčeky. Po slávnostnej večeri vystúpili Hlbockí harmonikári s ľudovými pesničkami. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pani učiteľkám a deťom zo ZŠ a MŠ za pekný kultúrny program, zamestnancom obce za prípravu oslavy, pani Vilme Tomášovej za napečenie chutných zákuskov a harmonikárom za vytvorenie príjemnej atmosféry. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.                                              starosta


 

Lampiónosprievod

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.

Materská a Základná škola v Hlbokom pozývajú všetky deti aj rodičov na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční tento piatok 4.11. 2016. Stretneme sa o 17:00 hod. pred budovou školy. Prineste si so sebou lampióny a dobrú náladu. V prípade veľmi zlého počasia sa akcia nekoná.


 

Hodová zábava


 

Deň vojnových veteránov

Obec Hlboké a Jednota dôchodcov Slovenska v Hlbokom Vás srdečne pozývajú na pietnu spomienku, pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Spomienka sa uskutoční dňa 11.11.2016(piatok) o 11:11 hod. pri pamätníku padlých hrdinov v 1 sv. vojne pred kostolom. 


 

Zabíjačkové hodovanie

 


 

Poďakovanie

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dôchodcom, ktorí sa zapojili do brigády na vyčistení starého cintorína. A zároveň ďakujem OZ Prakoreň za výsadbu nových stromov v našom chotári. Odviedlo sa kus dobrej práce pre skrášlenie našej obce.                starosta 


 

Rozsvietenie vianočného stromčeka

 


 

Podaný projekt na rekonštrukciu fasády evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom v spolupráci s obcou podali dňa 13.12.2016 projekt na rekonštrukciu fasády kostola v rámci programu Obnovme si svoj dom na Ministerstve kultúry SR. Celkový rozpočet projektu je 83.722 € s 5%-ným spolufinancovaním vo výške 4.187 €. Súčasťou žiadosti bol reštaurátorský výskum schválený Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Oprava kostola je prípravou k budúcoročným oslavám 200. výročia narodenia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré sa budú konať 17. septembra 2017. V tomto roku bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy kostola, reštaurátorský výskum a areálová kanalizácia kostola. Celkové náklady na rekonštrukciu strechy boli vo výške 21.528 €, na reštaurátorský výsku 2.370 € a areálovú kanalizáciu 2.440 €, čiže spolu sa tento rok do opravy kostola investovalo 26.338 €. Z toho dotácia z ministerstva kultúry bola 14.700 €, dotácie od obce Hlboké 3.100 € a ostatné finančné prostriedky cirkev získala od štedrých bohuznámych darcov.


 

Vianočné vystúpenie detí MŠ a ZŠ

Touto cestou sa chcem poďakovať deťom z materskej školy a žiakom zo základnej školy za krásne vianočné vystúpenie, pani učiteľkám za nacvičenie programu a zamestnancom obce za prípravu a vyzdobenie kultúrneho domu. Fotografie z vianočného vystúpenia nájdete vo fotogalérii.

 

 


 

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2016

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV v Hlbokom oznamuje termíny služieb Božích:

Štvrtá adventná nedeľa, 18.12.2016 - služby Božie so začiatkom o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík. Večer o 18:00 hod. služby Božie s priluhovaním sviatosti večere Pánovej - spoveďou v zborovej sieni.

Štedrý deň, 24.12.2016 - služby Božie o 17:00 hod. v kostole, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

1. slávnosť vianočná, 25.12.2016 - služby Božie o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

2. slávnosť vianočná, 26.12.2016 - služby Božie o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

Silvester, 31.12.2016 - služby Božie o 17:00 hod. v kostole, kazateľom bude teologička Daniela Stehlíková zo Skalice.

Nový rok, 1.1.2017 - služby Božie o 14:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.

Zjavenie Krista Pána - Sviatok Troch kráľov 6.1.2017 - služby Božie o 9:00 hod. v zborovej sieni, kazateľom bude administrátor zboru Mgr. Juraj Šefčík.


 

webygroup

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8431085

Úvodná stránka