Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Ako vybaviť ...

Evidencia obyvateľstva

 

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu
- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu,
   s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte
- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 3,00 EUR
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa,
   potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu
- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 


 


 

Matrika

Vydanie matričného dokladu
- Žiadosť /žiadosť je v podstránke Tlačivá/
- Občiansky preukaz
- Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje
- Správny poplatok  za vyhotovenie druhopisu - 5 EUR


Uzavretie manželstva
- Rodný list
- Doklad o štátnom občianstve (2)
- Potvrdenie o pobyte (3)
- Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,
    ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
    ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva
    za neplatné
- Doklad o rodnom čísle (5)
- Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte,
     vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť
     predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
- Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba,
    ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu
    o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa
- Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
- Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
- Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

 Zápis do knihy úmrtí
- 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
- Občiansky preukaz zosnulého
- Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
- Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne,
   za vydanie duplikátu sa platí – 5 EUR


Osvedčenie podpisu
- Občan sa musí dostaviť osobne
- Občiansky preukaz
- Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
- Správny poplatok – 1,50 EUR

Osvedčenie listiny
- Originál listiny
- Správny poplatok – 1,50 EUR za jednu stranu  

Výpis a odpis z registra trestov
- Žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo na obecnom úrade)
- Občiansky preukaz alebo iný doklad (cestovný pas a originál rodného listu)
- Kolková známka v hodnote 4,00 EUR a správny poplatok 1,50 EUR

Postup pri vybavovaní pohrebu

1. Privolaný lekár vystaví doklad o obhliadke mŕtveho
2. Na základe vystaveného dokladu vykonajú Pohrebné služby prevoz mŕtveho
3. Prehliadajúci lekár (v Poliklinike) vystaví „List o prehliadke mŕtveho“
4. Pozostalí odovzdajú „List o prehliadke mŕtveho“ na príslušnom matričnom úrade, podľa miesta úmrtia.
5. Matričný úrad vydá matričné doklady - úmrtný list, oznámenie o úmrtí, žiadosť
o príspevok na pohreb a potvrdí jednu kópiu „Listu o prehliadke mŕtveho“, ktorú
pozostalí odovzdajú pochovávajúcemu (na fare, prípadne na obci)
6. Pozostalí dohodnú s Pohrebnými službami a s pochovávajúcim
(v prípade cirkevného obradu na farskom úrade, v prípade občianskeho pohrebu na
obecnom úrade) miesto a termín pohrebu
7. Dohodnutý termín pohrebu dajú vyhlásiť v miestnom rozhlase.

Pri cirkevnom obrade:

Pri návšteve fary treba priniesť List o prehliadke mŕtveho (potvrdený matrikou)
Životopis zomretého
Odobierku

a dohodnúť deň a hodinu pohrebu, prípadne spievania v kostole.

Pri cirkevnom obrade sú umožnené ďalšie rozlúčky – od zamestnávateľa, od obce, spoločenskej organizácie.

Z milodarov sa vyplácajú tieto osoby: farár
kantor
chlapec s krížom

Spolu 50,– EUR.

Pohrebné služby Senica

Technické služby Senica

kancelária: +421 34 651 4246

NONSTOP služba: +421 908 121 450

správca pohrebiska: +421 905 493 470

Kde nás nájdete:

ul. Brezová, areál pohrebiska Senica

905 01 Senica

Pohrebná služba Skalica

KONTAKT: +421 34 651 14 11

PEKARr s.r.o., PEKAR SK s.r.o.
Prevádzkareň : 909 01 Skalica, Pod Kalváriou 34
Telefón: +421 34 651 14 11
E-mail: pekarsi@centrum.sk
Prevádzka pohrebnej služby a maloobchod cez pracovné dni v Dome Smútku Skalica:
Pondelok – piatok: od 700 – 1530 hod.
Prestávka na obed: od 1100 – 1130 hod.
V období pred sviatkom „Pamiatka zosnulých“ otvorená prevádzka s maloobchodom i cez víkendy.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH: +421 907 928 212 , +421 915 732 830

 


 

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľností :
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Hlboké.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Daň vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je 3,32 € za jedného psa a kalendárny rok. Za každého ďalšieho psa je sadzba 3,32 € .

 


 

Stavebná činnosť

Všetky poplatky sú uvedené tuná:   Sadzobník stavebných činností

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá) - Správny poplatok: 10 EUR
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
- Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
- Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
- Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá) - Správny poplatok: 10 EUR
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá) - Správny poplatok: 6,50 EUR pre   fyzické osoby a 100 EUR pre právnické osoby
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)
- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
- Návrh na nové využívanie územia 
 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke Tlačivá) - Správny poplatok: 33 EUR na stavbu rodin.domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600m3 vrátane , za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru 20 EUR
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
- Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia
 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
- Opis odchýlok od stavebného povolenia
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu,
  vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov,
  inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
- záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
 
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
  a) situačný výkres
  b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
- Kolaudačné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko obce
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom 
 
Žiadosť o odstránenie stavby:
- Žiadosť o odstránenie stavby ( v podstránke Tlačivá)
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
 


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8509080

Úvodná stránka